Żydokomuna w Polsce – III RP (PRL bis)


Tajne przemówienie Jakuba Bermana do żydów w Polsce:

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. Drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.

W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, społdzielczość.

W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.

Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.

Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.

Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się, że jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycje.

Sa niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm.

Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.

Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów. Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata.

Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.

Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730.

Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski – tzn. Zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.

Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjeliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.

Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują wiekszą solidarność. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu.

Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.*

Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych.

Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.**

* [a wychowali conajmniej pięć pokoleń zindoktrynowanych i zkomuniałych żydolubów; przyp. red. polonica.net]

** [‚chłopo-robotnik’ – czyli …’ni pies ni wydra’, element zależny od systemu i niespójny, miernoctwo; przykłady: Siwak, Wałęsa, Lepper; przyp. red. polonica.net]

źródło: www.polonica.net


Państwo Polskie z rządzącą mniejszością żydowską

RP z gwiazdą Dawida w tle


Nie możemy wspólnie z Żydami udawać, że budujemy razem z nimi Państwo Polskie i dobrobyt w znakomitej większości katolickiego Narodu, gdy w rzeczywistości trwa proces dokładnie odwrotny.

Żydowska mniejszość w Polsce ukrywająca się przeważnie pod polsko brzmiącymi nazwiskami, stanowiąca ok. 2,5% ludności Polski, choć nie istnieją oficjalne dane potwierdzające tę liczbę i może być ona większa, ma na swoim sumieniu dwukrotną w wciągu ostatnich 50 lat kradzież majątku Polaków. Po 1945 r. żydowsko-komunistyczna władza upaństwowiła prywatne majątki polskie, po 1989 r. żydowskie rządy w Polsce patronowały rozkradaniu majątku produkcyjnego, finansowo-bankowego, komunalnego wypracowanego przez Naród Polski oraz patronowała i patronuje wyprzedaży polskiej ziemi. Są i inne żydowskie zbrodnie na Polskim Narodzie. Komuniści żydowscy z ZSRR ponoszą odpowiedzialność za wymordowanie po 01.09.1939 r. jeńców wojennych i polskiej inteligencji w Katyniu, w Miednoje, w Ostaszkowie, w Charkowie, w Starobielsku, w Kozielsku – to zemsta za udaremnienie rozlania się w 1920 r. żydowskiego komunizmu po całej Europie.

Od 1944 do 1956 r. żydowsko-komunistyczna władza w Polsce wymordowała 600 tys. Polaków.

Nie powiodło się przyjęcie przez ONZ rezolucji potępiającej komunizm za zbrodnie ludobójstwa – pochłonął 100 – 120 mln ludzkich istnień. Gdyby taką rezolucję przyjęto, odpowiedzialność za największy mord w dziejach świata spadłaby na Żydów, twórców i budowniczych komunizmu, ale czy wtedy mogliby po 1989 r. opanować rządy niemal wszystkich państw Europy i budować JudeoUE-państwo?

Po zadekretowaniu przez żydowski rząd w Polsce upadku komunizmu w 1989 r. Żydzi obsiedli ponad 60% sejmowych i senackich foteli, a my Polacy płacimy im za uchwalanie antypolskiego i antynarodowego ustawodawstwa. Zajmują czołowe miejsca w większości, a może we wszystkich partiach zasiadających w sejmie RP. Występują oficjalnie przeciw polskiemu katolicyzmowi, przeciw narodowym interesom i przeciw państwu polskiemu. Opowiadają się jawnie za budową JudeoUE-państwa, albo kłamliwie przewrotnie, że są jej przeciwni, ale zawsze wtedy, gdy trzeba bronić interesu Narodu przystają na wszystkie żądania żydo-masonerii europejskiej i światowej, których interesy są od zawsze wrogie Polsce i Polakom i całej naszej chrześcijańskiej cywilizacji.

Pod pretekstem zapaści demograficznej Narodu trwają rządowe prace nad nową polityką migracyjną. Chodzi o stworzenie zachęt dla narodowości wykazujących dużą zdolność adaptacji do osiedlania się w Polsce – na wizy do Polski czeka już ok. miliona Żydów w Izraelu, a oni zdolności adaptacyjne mają we krwi. Polski narodowy żywioł trzeba osłabiać maksymalnie. Miliony Polaków na Wschodzie czekają daremnie na powrót do kraju, a około 20 – 30 mln Polaków na świecie pozbawionych jest prawa udziału w wyborach do sejmu RP.

Obecny prezydent RP potępia polski nacjonalizm, ale jak można się domyślać hołubi żydowski w Polsce. Tylu festiwali kultury żydowskiej, ile odbywa się dziś w naszym kraju nie ma chyba nawet w Izraelu.


Można postawić pytanie, czy Polska to dziś jeszcze kraj Polaków, skoro jedną z najważniejszych osób w państwie jest ambasador Izraela pozwalający sobie na bezczelność zarzucania nam, Polakom antysemityzmu? Ten Żyd robi to całkowicie bezkarnie! Chyba tylko jeden Wł. Gomółka, I-szy sekretarz KC PZPR, Polak, ale niestety komunista zdobył się na odwagę i wyrzucił z Polski w 1968 r. żydowskich bandytów z UB – organizacji utrwalającej zbrodniczy żydowski system władzy nad Polakami. Zrobił to niestety niedokładnie i dlatego od 13.12.1981 r. ciężko za tę jego fuszerkę płacimy. Jednak należy się mu przynajmniej pamiątkowa tablica, jako pierwszemu i jak dotąd jedynemu Polakowi, który podjął próbę naprawy tragicznego w skutkach błędu króla Kazimierza „Wielkiego”. Czyżby, dlatego „Wielkiego”, że pozwolił osiedlać się Żydom w Polsce?

W wyniku zainicjowanych przez Żydów rozruchów w grudniu 1970 r. Wł. Gomółka stracił władzę, ale krwią za te rozruchy zapłacił Polski Naród. Żydom nie udało się wtedy zdobyć władzy. I-szym sekretarzem KC PZPR został E. Gierek (złoty okres polskiej gospodarki), który nie miał już tyle odwagi, co Wł. Gomółka i w czerwcu 1976 r. zamiast Żydów, kazał pałować Polaków. Za sprawą żydowskiego sierpnia 1980 r. E. Gierek odszedł i tak skończył się epizod polskich rządów po 1945 r. w dziejach PRL i RP. Zostało nam wspomnienie krótkiej „Solidarności” Narodu, którą Żydzi bardzo łatwo zniszczyli wprowadzając w Polsce stan wojenny. W jego wyniku zamordowano „tylko” ok. 100 Polaków. W całym okresie żydowskiego PRL-u zamordowano też stukilkunastu księży. Ostatniego mordu kapłana dokonano w 1990 r., kiedy Polska „była już niepodległa”. Wszystkie te zbrodnie są bezkarne do dnia dzisiejszego. Gdyby ktoś miał wątpliwości, w czyich rękach znajduje się dziś władza nad Polską niech o tym wszystkim pomyśli.

Jeżeli nasze państwo upadnie, a budowa JudeoUE-państwa w sposób oczywisty wymusza likwidację Państwa Polskiego, Żydzi z polskiej mniejszości będący zawsze czymś w rodzaju „międzynarodu’’ z pewnością dadzą sobie radę, a Naród Polski pozbawiany systematycznie od 1989 r. materialnych podstaw egzystencji będzie musiał zniknąć – już znika. Żydzi w Polsce mający wsparcie swojej światowej diaspory nie są w stanie wykorzenić polskiego katolicyzmu inaczej, jak przez fizyczną likwidację Narodu Polskiego.

Naród pozbawiony własnego majątku produkcyjnego, więc okradziony z dochodów z własnej produkcji, zmuszany do ograniczania produkcji rolnej, której wielkość nie pokrywa już zapotrzebowania żywnościowego narodu, reformą oświaty z 2000 r., obniżającą poziom edukacji, pozbawiony średniego szkolnictwa zawodowego, pogrążany w świadomie zaprogramowanej nędzy musi odejść w niebyt. Takie są nieubłagane prawa ekonomii i żydowscy inżynierowie liberalnego „postępu” w Polsce znają je doskonale.

Niszczona jest ochrona zdrowia Polaków, ale dzięki wytrwałej, trudnej pracy, choć celowo nędznie opłacanej, pracowników służby zdrowia, dzięki niepoddającej się liberalizmowi – czytaj judaizacji – etyce zawodów medycznych przeciętny poziom lecznictwa w Polsce jest mimo wszystko wyższy niż w wielu krajach Zachodu, wyższy niż np. w USA – mówią o tym statystyki. Jednak chór pożytecznych idiotów bywa, że i lekarzy, ulegając podszeptom inżynierów liberalnego „postępu” żąda prywatyzacji szpitali i usług medycznych. Ci antypolscy głupcy chcą pozbawić biedniejących Polaków dostępu do ochrony zdrowia, która należy się ludziom w równym stopniu i niezależnie od ich pozycji materialnej, bo zdrowie jest dla każdego człowieka dobrem takim samym.

Dlatego, Żydzi w Polsce muszą zostać pozbawieni wszystkich funkcji publicznych Państwa Polskiego oraz bezprawnie przejętego majątku narodu. Musimy bezwzględnie się tego domagać, jeśli chcemy przetrwać nie tylko jako Polski Naród, ale jako ludzie – nie-Żydzi. Niestety nasza świadomość narodowa po 1989 r. uległa za sprawą żydo-lewackich mediów znacznej erozji. Czy zdołamy ją w porę odbudować i uchronić Państwo Polskie przed likwidacją – oto jest pytanie?
Prawo polskie powinno zakazywać obejmowania przez nich wszystkich stanowisk mających wpływ na kształtowanie prawa, programów oświatowych i na życie naszego Narodu. Judaizacja całej naszej chrześcijańskiej kultury prowadzi do jej degeneracji i wyniszczenia. Za antypolskie osiągnięcia dla polskiej kultury nagradzani są antypolscy Żydzi przez pochodzących z tej samej nacji rządzących i przedstawicieli mediów. Przyglądamy się temu bezradni w swojej bezsilności. Naszą tragedią jest, że część z nas ogłupionych przez powszechne żydowskie media bierze to za dobrą monetę. Jedyne w Polsce polskie radio, choć niestety mało narodowe – Radio Maryja – nieśmiało odpiera ataki, chwała Bogu skutecznie, wściekle antypolskich mediów i wysługujących się im filosemickich kundli.

Jeśli państwowym prawem świeckim nie wzmocnimy etyki chrześcijańskiej, katolickiej moralności we wszystkich przejawach życia społecznego, to po upadku JudeoUE-państwa nie odnajdziemy już Polskiego Narodu.

Upadek JudeoUE-państwa nastąpi tak samo, jak wszystkich poprzednich tworów państwowych zbudowanych przez Żydów. Zdehumanizowany, zateizowany organizm państwa, wyposażony w zdegenerowane systemy podatkowy i niezależny od władz państwa system finansowy wyniszczające gospodarkę i środowisko naturalne człowieka oraz jego samego (a w Polsce mamy dziś z tym do czynienia), od starożytnego Izraela przez ZSRR do JudeoUE-państwa znamiona własnej śmierci nosi już od chwili narodzin.

Uzasadnienie dla wprowadzenia takiego prawodawstwa wynika z konieczności ochrony Narodu Polskiego, jego żywotnych praw i interesów. Prawo do takiego uzasadnienia wypływa z kształtowanej od tysiącleci mentalności żydowskiej przepojonej do nie-Żydów wrogością i nienawiścią, których szczególne nasilenie skierowane jest przeciw narodom katolickim takim, jak Naród Polski.

Do dziś żydowska etyka oparta jest na judaizmie rabinicznym – szowinistycznej, wrogiej wobec chrześcijaństwa religii. Z niej wypływa żydowskie prawo oraz system prawny dzisiejszego Izraela będącego w istocie państwem wyznaniowym, dyskryminującym własne mniejszości.

Jeżeli dziś ktokolwiek domaga się liberalizmu w znaczeniu wolności i tolerancji dla ludzi i narodów powinien tym bardziej domagać się wprowadzenia prawa zakazującego kultywowania, wychowywania, indoktrynowania ludzi w duchu judaizmu rabinicznego oraz w duchu ideologii nim inspirowanych: komunizmu, socjalizmu, nazizmu, liberalizmu, globalizacji, a więc w duchu rasizmu, wrogości, nienawiści i nietolerancji wobec wszystkich, którzy nie są Żydami.

Dziś jednak w światowych mediach mamy do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, wyśmiewane, poniżane, negowane, niszczone są wszystkie religie poza jedną, poza żydowską. Domaganie się, więc ochrony praw narodu nie ma nic wspólnego z antysemityzmem rozumianym, jako nienawiść do Żydów i nie oznacza odebrania im praw mniejszości narodowej tylko właśnie ochronę życia rdzennego narodu. Jednak mniejszość dążąca do podporządkowania sobie lub zniszczenia narodu i państwa, w którym żyje musi być z niego wyizolowana i pozbawiona wpływu na wszystkie sfery jego funkcjonowania. Żydowski sposób pojmowania prawa nie może odciskać swojego piętna w żadnej dziedzinie życia katolickiego Narodu Polskiego.

Żydowskie i żydo-masońskie środowiska w Polsce od 1926 r. przyzwyczajone do politycznej władzy nad Polskim Narodem być może chciałyby zmusić nas do życiowej wegetacji presją alternatywy „albo my, albo oni” i świadomością przegranej walki o byt narodu. Nawet przez chwilę nie wolno nam rozważać podobnej alternatywy i myśli, bo są one poniżej naszej narodowej godności. To my i tylko my, Polski Naród, mamy niezbywalne prawo do tej ziemi i do określania i ustalania warunków egzystencji naszego narodu i tych mniejszości, które wspólnie z nami chcą żyć, pracować i mieszkać. Nasze prawo jest przed ich prawem, ale musimy je stanowić zgodnie z katolicką nauką i wiarą, a one dają gwarancję szacunku i równości wszystkim obywatelom państwa.

Nasza wiara katolicka zabrania nam prześladowania i niszczenia innych narodów i Polacy zawsze temu zakazowi byli posłuszni. Było by, więc łamaniem przykazań wiary prześladowanie żydów i Narodu Żydowskiego zwłaszcza, że katolicyzm i judaizm rabiniczny wyrastają ze wspólnego pnia, jakim był judaizm biblijny. Jednak nasza katolicka wiara nie zabrania nam jej obrony i obrony naszego Narodu, a wręcz przeciwnie, tę obronę nam nakazuje i ją uświęca. Katolicy nie będą też nigdy opowiadać się za likwidacją judaizmu rabinicznego. Naród żydowski pogrążony od bez mała 2000 lat, więc młodszy od chrześcijaństwa, w szowinistycznej religii mogą zniszczyć jego własne grzechy wobec innych i wobec własnego narodu, ale ma On też szansę nawrócenia.

Ludwik Wasiak na Kongresie USOPAL: mamy 100% Judeopolonię

My katolicy powinniśmy modlić się tylko o łaskę nawrócenia dla naszych tkwiących w wyniszczającym obłędzie braci żydów, ale decydowanie o własnym państwie musimy zastrzec wyłącznie dla nas samych, dla Polaków.

Jeśli nawet próbuję zrozumieć obłęd mrocznej żydowskiej mentalności, to napawa mnie odrazą wszelki filosemityzm Polaków. Pomijając poczciwych głupców niepojmujących własnej zdrady narodowych interesów, jest filosemityzm postawą godną najwyższego potępienia oraz usankcjonowanego prawem karania i to bardziej nawet od żydowskiej zdrady i nienawiści.

I do takiej partii politycznej, która zamieści w swoim programie podobne postulaty gotów jestem wstąpić i takiej partii potrzebuje dziś Polska.

 

Dariusz Kosiur

http://www.polonica.net/RP_z_gwiazda_Dawida.htm

Komentarzy 48 to “Żydokomuna w Polsce – III RP (PRL bis)”

 1. ALi Baba Says:

  Nie czytalam calego artykulu, bo choc jestem uziemiona (przez popiul z islandii) to i tak wiem to co pisze w tym artykule od dawna .
  Uwazam,ze najbardziej oklamywani ludzie na swiecie to Izraeici,ktorym sie ciagle wmawia antysemityzm i 6 milionow.
  Nie ma na swiecie bardziej oszukanej nacji jak izraelici.

  • BaliBabo Says:

   Bali baba jest „uziemiona” przez ‚popiuł’ (cokolwiek by to znaczyło, zaś my POlacy jesteśmy uziemieni przez żydokomunę.

 2. 001 Says:

  Stanu wojennego nie wprowadzili Żydzi-oni go srowokowali. A tak w ogóle to Gierek był tyle samo wart co Bierut z Ochabem – to za jego rządów powstał żydowski KOR z którym on tak chętnie współpracował.Niech autor pomyśli że gdyby stan wojenny nie był wprowadzony to żydowska KOR-o-solidarność zamieniła by w pył polską gospodarkę a żyd andropow wysłał by odziały aby im w tym pomóc.

 3. lglglg69 Says:

  Najwyższy czas,aby społeczeństwa zawiązały kolejne porozumienie antysyjonistyczne. Żydzi sa jak zaraza,dżuma. Chcialbym aby wszyscy pochodzenia zydowskiego opuscili Polskę. Raz na zawsze.

  • Wojwit Says:

   Narody, proszę lglglg69, narody. Kolejne „wymazane” słowo?

  • BaliBabo Says:

   Też tak uważam. Polska od czasów Kazimierza niewielkiego, upadła i do dziś się upadla wykazując dziwną tolerancję wobec wrogów zaś sama nie umie się rządzić we własnym kraju.

   • 01021939 Says:

    Proszę mi wskazać propolski rząd po 89r,przecież ta mniejszośc dokładnie wypełniła testament swoich przodków i staliśmy się zwierzętami pociągowymi bez prawa zabierania głosu co jest dobre a co złe dla nas samych, oni lepiej wiedzą i dyktują nam swoje warunki.

  • PPAJ Says:

   Zgadzam się. W Polsce powinna zostać wprowadzona Partia dążąca do zawiązania takiego porozumienia. Żydowski Naród bardzo nam szkodzi. Mają zbyt duży wpływ na Polskę i politykę. Przez takie uprywatyzowanie szpitali i innych usłyg medycznych Polacy zginą bo nie będzie ich stać na opłacenie leczenia. Nie pomijając faktu, iż powinno sie wręcz zamknąć chociaż częściowo granicę dla imigrantów. 20 mln Polaków powinno mieć większe prawo i powinni mieć pierwszeństwo w powrocie do kraju niż żydzi oczekujący na wizę do Polski. Takie działania należy zacząć w końcu tępić jeśli nie chcemy by nasz Naród przestał istnieć i by znowu nie było go na mapie.

 4. ajmk Says:

  Gdzies kiedys czytalam,iz zydzi caly czas chca odzyskac polske! Polske juz za czasow Hitlera chcieli zeby sie nazywalaZydo-Polska,bo ponoc KrolPolski podbil ich i ziemie polskie,na ktorych to oni zydzi mieszkali pierwsi! Takie to propagandy sieja o Polsce.I ponoc w Chicago w jedym z Muzeujest nawet wystawa w tej wlasnie tematyce! Zydzi tylko dlatego polaczyli sie z GHitleremaby pomogl im „odzyskac” ich ziemie ktore im to wlasnie sie naleza!
  Pomyslcie Polacy co sie naprawde dzieje! Tytul tego artykulu to „Zydo-Plska”

 5. 13ronin Says:

  A do tego wszystkiego nasz(?) prezydent Bronek Marionetka Komoruski z(e) WSI zapala sprzedawczyk chanukowe świeczki. Pieprzony zdrajca i żydokomunistyczny dupoliz.

 6. WARSZAWA Says:

  AUTOR NIE PISZE O FAKTACH ŻE GOMUŁKA MIAŁ ŻONE ŻYDÓWKĘ Z DOMU SZYBICKĄ SIOSTRA JEJ MIESZKAŁA W SZWECJI A W TYM TO PIĘKNYM OKRESIE W WARSZAWCE SPRAWOWAŁY WŁADZE TRZY ŻYDÓWKI I ONE DECYDOWAŁY O WSZYSTKIM COŚ TUTAJ Z TYM GOMUŁKĄ NIE PASUJE ?????

 7. konstanty Says:

  Nie zadna Szybicka tylko Liwa Szoken,zajmowala sie min.zmana nazwisk zydowskich na polskie,za wiedza tow, Wieslawa.On byl juz w tym czasie prekursorem:byl przeciw a nawet za.W 68 roku gdyby wykonal porzadnie robote ,nie bylo by dzisiaj problem

 8. MIRA Says:

  ZYDOSTWO TO DZIECI ANTYCHRYSTA-SZATANA.ŻYD JAKO DIABEŁ JEST ZŁEM,BYŁ ZŁEM I BĘDZIE ZŁEM.ZYDZI OD ZAWSZE CZYNILI SAMO ZŁO KTÓRE OD NICH ZAWSZE WYCHODZIŁO GDYZ ZYD JEST PRZEDSTAWICIELEM PIEKŁA.Z PROROCTWA WYNIKA IZ W CZASACH OSTATECZNYCH SZATAN OBEJMIE WŁADZĘ NAD SWIATEM I OTO DIABELSKA SPOŁECZNOSC ZYDOWSKA TĘ WŁADZE DZIERZY TERAZ W SWOICH POTWORNYCH SZATANSKICH ŁAPACH

 9. dog boarding chicago Says:

  Great post! We will be linking to this great post on our
  website. Keep up the good writing.

 10. 44 Says:

  PO BADANIACH GENETYCZNYCH NAJBLIZSZEJ RODZINY OBECNIE ZYJACEJ ADOLFA HITLERA OKAZALO SIE ZE MAJA GENY TYPOWE DLA ZYDOW NIEMCOW I W MNIEJSZYM STOPNIU MURZYNSKIE…CZYLI PRAWDZIWY ARYJCZYK…KILKA TYSIECY ZYDKOW WALCZYLO W WERMACHCIE ZEBY OCALIC WLASNA DUPE MORDOWALI POLAKOW I SWOICH ZIOMKOW ITD….MATKA HITLERA DOSTAWALA ZAPOMOGE Z GMINY ZYDOWSKIEJ NIE JEST TO NACJA FILANTROPOW POMAGAJA TYLKO SWOIM…..

  • 01021939 Says:

   A co się działo w Rosji,przecież bezpośrednimi wykonawcami zagłady Katyńskiej byli żydzi,wszystkie strzały w tył głowy wykonywali oni.Spójrzmy co w naszym kraju robią dziś czy liczą się z rdzenną ludnością.Czy ludzie o zdrowych zmysłach prowadzą w ten sposób politykę gospodarczą likwidując przemysł a rozwijają handel.Pozyskane środki z UE przeznaczają na infrastukturę drogową,stadiony czy one dadzą pracę ludziom i nakarmią ich dzieci a seniorom przysporzą środków na ich nędzne emerytury.Kto prowadzi taką politykę dąży do unicestwienia narodu.A więc zastanówmy się komu na tym zależy?

 11. Karol Says:

  Nie wiem, czy śmiać się, czy płakac czytając tego typu „opracowania” i komentarze pod nimi. Pochodzę z rodziny żydowskiej. Kiedy przed wojna dla 80 % ludności Polski było obojetne, czy są Polakami, czy „tutejszymi”, moi dziadkowie kształcili się, pracowali dla tego kraju, jako POLACY walczyli w kampanii wrześniowej, potem w oddziałach leśnych AK. Po wojnie pomagali odbudować ten kraj. Jeden uczył w szkołach wiejskich, w miastach; drugi – jako inżynier odbudowywał Warszawę, fabryki na Śląsku. Moi rodzice równiez poświęcali sie i nadal sie poświęcają dla tego kraju. Ja także. Czy teraz powinienem zostac zwolniony z pracy w ministerstwie dlatego, że moi przodkowi byli wyznawcami judaizmu????!!! Ludzie, opamiętajcie się!

 12. wmordechaj Says:

  Właśnie się opamiętujemy. Wtedy ludzie jeszcze nie znali tego, czym jesteście, dzisiaj coraz więcej otwiera oczy i to na CAŁYM ŚWIECIE.
  A z izraelitami i judaizmem to macie tyle wspólnego, co Eskimosi (nie ubliżając Eskimosom).
  Między „byciem Polakiem” a „graniem Polaka” jest przestrzeń tak wielka jak lot do granic galaktyki.

 13. nieustraszona Says:

  Karol ! Skoro pracujesz w ministerstwie w podziece za swoich „poswieconych” przodkow , to mozesz przeciez wkrotce wyniuchac, co tak naprawde piszczy w trawie GMO , bo cos to bardzo , ale to bardzo ludziskom smierdzi i nikt naprawde nie lubi , zedy go zmuszano na gowno mowic papu, a co dopiero to zjadac..

  Czlowiek jest tym, co zje i tak z ciekawosci pytam od …kuchni , co Wy „zydzi” jadacie, ze tak wokol na wszystko sracie ?

  Chyba jakies „czarcie zarcie”, ktore trzeba czyms „poswiecic” albo lepiej przeswiecic na wieki wiekow z obszarow ziemskich, zeby teorie zatrutych gownem umyslow „wybrancow-przebierancow” przestaly byc zmaterializowanymi toksycznymi ekstrementami dla Ludzkosci i Natury :

  http://astromaria.wordpress.com/2012/10/09/zapraszamy-na-niezwykle-wazna-konferencje-prasowa-nowe-przelomowe-wyniki-badan-naukowych-w-zakresie-gmo/

 14. Pologne libre. Says:

  Karol, zacznij od placzu, potem przejdz na smiech, ten smiech i tak doprowadzi do placzu jak poczytasz troche materialu z Biblioteki Narodowej. Malo czytasz dlatego ten wpis jest typowy.

 15. Karol Says:

  „Granie” kogos polega raczej na świadomym odtwarzaniu roli, wbrew stanowi rzeczywistemu. Ja nie gram Polaka. Prawdopodobnie, gdyby nie moja pasja genealogiczna nie poświęciłbym większej uwagi temu, że mam korzenie żydowskie (czy też, jak sugeruje osobnik wmordechaj, jakieś inne bliżej nieokreślone). Kwestia ta nie ma najmniejszego znaczenia dla moich rodziców i dziadków, których przodkowie w XVIII w. byli już w pełni zasymilowani.
  Temat GMO, jak zdążyłem zauważyć, jest z jakichś względów w pewnych kręgach ściśle związany z Żydami, podobnie jak masoni, iluminaci, HAARP, Kasjopejanie, Szaraki, NWO, blue beam, katastrofa smoleńska itp. itd. Rozczaruję was. Jestem przeciwny uprawom GMO do czasu wykazania, że nie niosą żadnego zagrożenia lub też, że zagrożenia, które niosą są na tyle znikome, że nie przeważają nad ewentualnymi korzyściami.
  Szanowny „nieustraszony” zapewniam Cię, że moja dieta nie odbiega od diety przecietnego mieszkańca tej szerokości geograficznej. Nie stronię od wieprzowiny. Nie „sram wokół”, gdyż problemy z gastryką mi nie doskwierają, jako człowiek w miarę cywilizowany korzystam z toalety. Co do zatrucia mojego umysłu „gównem” to nie wiem, na czym miałoby owo zatrucie polegać? Może wyjaśnij? Dostrzegłeś jakieś objawy?
  Drogi „Pologne libre”. ty, jak podejrzewam, czytasz dużo i jesteś stałym bywalcem Biblioteki Narodowej. Czy mam rozumieć, że po wizycie w Bibliotece Narodowej nareszcie dotrze do mnie, że nie jestem Polakiem i dla dobra prawdziwych Polaków powinien zrezygnowac z pracy, a najlepiej zabrać całą moją rodzinę i wyjechać na Madagaskar? Powiedz, coż to za tajemny materiał znajduje sie w Bibliotece Narodowej? Uaktualnione Protokoły Medrców Syjonu? Sprawozdanie z tajnej narady Illuminatów? Raport z sabatu czarownic zydowskich? a moze tajna dyrektywa żydoafrykanina Obamy do utajonych struktur żydowskiego rządu światowego?

 16. wmordechaj Says:

  @ „osobnika Karol”
  zasymilowani z czym? Bo na pewno nie z Polakami. Nigdy nie byliście zasymilowani z naszym narodem, na co dowód dają świadectwa historyczne. Poczytaj sobie Bibliotekę Narodową, o czym pisali Polacy prawie 200 lat temu, gdy twoi przodkowie zaczęli się „asymilować”. Ciekawe zrobili to dla wygody, czy takie polecenie dał im ich rabbi? „Interpretacje” jakie masz tu do przedstawienia nie zmienią faktów „osobniku Karol”.
  Podobnie jest z prawdą na temat waszych ministerstw. Z waszymi ministerstwami mam do czynienia od prawie 15 lat, więc mogę coś na ten temat powiedzieć. Przy czym mogę posłużyć się faktami z autopsji, a nie jakimiś „interpretacjami”.
  Biorę pierwszą z brzegu sprawę z mojego biurka, widzę że coś o GMO masz do powiedzenia, więc weźmy ministerstwo rolnictwa. Temat dotyczy tzw. „konsultacji społecznych” w sprawie różnych żydowskim pomysłów, jak Polakom życie utrudnić. W sierpniu tego roku, żydzi w ministerstwie rolnictwa wysłali do różnych uczelni w Polsce zapytanie o te konsultacje. Sprawa dotyczyła operatów wodnoprawnych. Każdy, kto użytkuje gospodarczo wodę w Polsce (np. pod stawy rybne) ma co 10 lat obowiązek sporządzenia operatu wodnoprawnego, aby przedłużyć sobie pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z wody. Do tej pory każdy, kto miał uprawnienia, mógł zrobić wyliczenia i sporządzić operat (koszt 350-400 zł). Żydzi w MR wpadli na to, że należy ograniczyć konkurencję i dać to prawo tylko 10 podmiotom w Polsce. Z czym się wiąże to korupcyjne żydowskie zagranie? Monopol na „wiedzę ekspercką”? KASA żydzi KASA uber alles! Ile teraz to będzie kosztować „osobniku Karol”? 10 tysięcy zł?
  Śmierdzącą żydowską zagrywką jest w tym perfidnym planie to, że o tzw. konsultacje społeczne zwróciliście się w sierpniu do uczelni, gdzie pracownicy mają z reguły wolne, bo nie ma studentów. Ale „osobniku Karol” jeszcze w Polsce są Polacy, którzy widzą wasze parszywe zagrywki i zdążyli trafić w termin odpowiedzi na ten bandycki plan.
  I z pomocą moją oraz innych walczących z waszą wersją „asymilacji” nie pozwolimy na ten bandytyzm i złodziejstwo.

 17. wmordechaj Says:

  Jesteś pasjonatem genealogii? Fajnie. Nie wyskakuj to z dziadkami z kampanii wrześniowej. Mój dziadek jak podszedł w ’39 to znalazł się w 1958 r. a mój ojciec skończył 6 klas szkoły podstawowej, bo był synem wroga ludu i nie miał prawa się uczyć. Takie prawa przynieśli twoi „asymilanci” żydzi ze wschodu do Polski.
  Chodzisz sobie po Warszawie, to rzuć okiem na Kamienicę Johna (Krakowskie Przedmieście 89). Łakomy kąsek, co? Mój przodek odbudował ją po pożarze w 1659 r. i był jej właścicielem. W tej rodzinie jest klika Virtuti Militari, więc mnie nie tykaj, „osobniku Karol”. Miałem w swoim życiu oferty pracy w żydowskich instytucjach, jak twoje śmieszne ministerstwa. Bóg czuwał i nie pozwolił mi się skur…ć do tego poziomu.
  Pamiętam, jak mojego ojca zabierali „zasymilowani” rankiem 13 grudnia, i co powiedział, jak zobaczył tzw. „pierwszy wolny rząd” w Polsce z twoim „zasymilowanym koleżką” Mazowieckim. Człowiek po 6 klasach wiedział, czym jesteście.
  Ja zostawiam po sobie potomka, który JUŻ TERAZ wie o was, „zasymilowanych” i wiedzieć będzie coraz więcej z nas „nie-zasymilowanych”. Oto nastaje wasz koniec.

 18. nieustraszona Says:

  Ot , pokretna retoryka osobnika z mianownika Karol ! Ja o kozie, on o wozie ! Szkoda mi czasu i atlasu na jalowe dysputy , kiedy to pejsaci osobnicy idac za „nowoczesnoscia” wlaza na wolne blogi i cos tam sobie skrobiac probuja wywolac zamieszanie !

  Nie z nami takie numery …Brunner, czy jak ci tam, bo po roznych asymilacjach nic dziwnego, ze sie nie wie, jak sie nazywa taki „Karol” czy inny ziomek po swoich utalentowanych asymilacyjnie zacnych przodkach, ktorych jeszcze wczesniejsi przodkowie tyle nawywijali, ze zostali przegonieni, ale to naprawde nie moj geszeft.

  Zastanawiam sie bardziej nad tym, jak tacy rozni zasymilowani mogli dopuscic do tego, ze moi przodkowie za malo mnie uswiadomili w temacie who is who , ale rozumiem ze mogli miec do tego wiele powodow. Po pierwsze nie chcieli psuc mi radosnego dziecinstwa, ktore i tak mi szkoly zmarnowaly swoimi programami nastawionymi na tresure potulnych debili .

  Po drugie indoktrynacja szkolno – religijna dopuszczala istnienie jedynie slusznych „teorii” z „wiara” w dobroc lysych wujkow wiszacych w kazdej klasie, uznawanie jako swieckiego „swietego” takiego z kozia brodka i lysa pala na szkolnych akademiach ku jego czci i czci rewolucji pazdziernikowej .

  Religia katoli z kolei zachwalala dupowata spolegliwosc promujaca nadstawianie policzka ( to taki synonim dla dzieci, bo chodzi oczywiscie o nadstawienie dupy do zbicia), nastepnie nakazywala kapowanie na siebie i otoczenie (takie ukryte donosicielstwo ze szpiegostwem) w postaci spowiedzi „swietej” oraz zachwalala sadyzm wobec zwierzat .

  Teoretycznie i praktycznie panowala zmowa milczenia na temat pieniedzy, bo jesli chodzi o prace to tak, ze jak to dobrze, ze wszyscy moga pracowac od rana do nocy albo i na nocne zmiany tez. Caly czas praca, praca i jeszcze raz praca , bo pracujac dla kraju pracujesz dla siebie. Polityka to raczej byla sprawa tabu i to gorzej niz seks u katoli.

  Jaka tez byla roznica miedzy wiezniem „politycznym” , a tzw ,kryminalista to tez mnie zastanawialo. i bylo tylko tyle o tym, ze polityczny krytykuje „rzad” . Moje wewnetrzne pytanie dlaczego ? pozostawalo dlugie lata bez odpowiedzi.

  „Rzad” musi rzadzic i juz, bo inaczej to by byla anarchia oraz wojny jak wczesniej, a porzadny obywatel powinien pracowac i jeszcze raz pracowac do emerytury, a nie filozofowac i z nikim nie rozmawiac politycznie w towarzystwie , bo to nie wypada i psuje nastroj. Aha !

  Dopiero po latach stwierdzilam , jak mi brakowalo tej polityczno – ekonomicznej wiedzy, ktora teraz nadrabiam w tempie ekspresowym, kiedy to dzieci „wybrancow” nie marnowaly dziecinstwa i mlodosci na wkuwanie durnych sloganow, tylko uczyly sie jak „rzadzic” z ukrycia i okradac glupich gojow z owocow ich pracy, bo przeciez talmudyczni nastepcy zostali do tego wybrani przez swojego „boga”, nieprawdaz ?

  Teraz im jest troche trudniej terroryzowac wielu gojow , to trzeba znowu zrobic jakas rozpierduche w ktorej ich nieco wyginie, bo narod tak latwo „asymilujacy” sie zawsze przeczekiwal w ukryciu rozne takie zadymy przez nich spowodowane i na ktorych dobrze zarabiali handlujac bronia, po czym znowu przejmowali stery „rzadow” w swoje koszerne macki .

  Polityczni do „pudla”, rozstrzelac albo w kazamaty , a goje do roboty do ktorej sa przeciez stworzeni, bo zaden szanujacy sie „wybraniec” nie moze kiwnac nawet palcem z powodu grozacego mu zlamania zrzeszotnialej kosci.

  Chyba rozumiem dlaczego, bo taka zdegenerowana genetycznie sitwa z ograniczona pula genow z powodu ich kazirodztwa rytualnego ( chow wsobny) lacznie z rytualnym obrzezaniem (nieuleczalna paranoja) mialy bardzo negatywny wplyw na dalszy rozwoj tego „species” i jest to faktyczny niedorozwoj , slepa uliczka ewolucji , podobnie jak u ….wszy .

 19. Admin Says:

  Patrzę na „Karola” i przypomina mi się „wielce” „zasłużony”, oczywiście z oficjalnego życiorysu, Władysław Bartoszewski vel Bartman, gdy w lipcu 2001 r. w Jedwabnem wypowiedział się w naszym imieniu zaczynając od słów: „My, Polacy…” , na antenie publicznej telewizji biorąc udział w żydowskiej hucpie, moralnym holokauście na polskich Gojach. Generalnie, nie jest to miłe skojarzenie, podobnie jak Twoje „pretensje”, na treści przez nas prezentowane. Ale wracając do „naszego” „profesora”, osobiście, nie biję się w pierś za zbrodnie nazistowskich syjonistów z III Rzeszy, jak to czyni tzw. „autorytet” żydowskiej Gazety Wyborczej, ani tym bardziej nie biję się w pierś pod dyktando „przedsiębiorstwa holokaust” – de facto robiącego niezły biznes oszukując swych własnych współplemieńców. Ja dociekam prawdy. I tak się też zastanawiam, ilekroć słyszę o „waszych” „bohaterskich” życiorysach, uwiecznionych na niezliczonych filmach, w większości holiłudzkich superprodukacjach: jak to jest możliwe, że podzieliwszy z nami boleści XX wieku – jak sami oficjalnie twierdzicie – tak bardzo różnimy się w priorytetowych, wydawać by się mogło, kwestiach – ocenie historycznej PRAWDY? I oto zjawiasz się Karol, kreując się z dziada pradziada na ostoje polskości i zamiast dokonać dzięki niepoliczalnym źródłom przez ów stronę rewizji swych poglądów, potwierdzasz, że jesteś obcą naroślą na ciele naszego narodu, będąc wobec nas uprzedzonym na wstępie.

 20. andaraos Says:

  „Chyba tylko jeden Wł. Gomółka, I-szy sekretarz KC PZPR,…”

  Władysław Gomułka!!!

 21. andaraos Says:

  Wałęsa jest w błędzie. Ze wszystkich narodów najbardziej ucierpiał naród rosyjski. Żydokomuna wymordowała ponad 100 milionów obywateli tego kraju, tylko w XX wieku. To znacznie więcej, niż wszystkich pozostałych narodów świata łącznie w tym samym okresie.

 22. andaraos Says:

  Karol :
  „(…) Jestem przeciwny uprawom GMO do czasu wykazania, że nie niosą żadnego zagrożenia.. (…)”

  Nie dziwię się, że jesteś przeciwny.
  Wszak wasi przodkowie doświadczyli już podobny eksperyment.
  Bóg albo inny Typek włóczył ich po pustyni przez 40 lat (minimum 2 pokolenia) karmiąc wyłącznie „manną”. Po czym część „wybrańców” (dzisiaj do podobnych badań „wybrańcami” są.. króliki) zniknęła z powierzchni Ziemi.

 23. GŁOGOW Says:

  JEZELI BEDZIECIE ZA BARDZO WIDOCZNI LUDZIE WAS ZNISZCZA POLSKA DLA POLAKOW PAMIETAJCIE O TYM

 24. wi9esiek56 Says:

  strasznie atakujecie karola może to polak tylko żartowniś .moja rodzina też doznała szykan ze strony żydokomuny ,
  każdy kto mówi o gomułce dobrze jest w błędzie to też był żydofil .
  cełe cccp było żydowskie,. mówię o ich rządzie i jest do dziś putin to żyd,miedwiediew też.nasi rządzący także.uważa się ,że ok.70 pr. posłów to .żydzi.ja uważam że 90pr.nigdy nie byłem kiedyś antysemitą ale dziś myślę ,kto jest polakiem to musi być antysemitą .albo w tę albo wew tę nawet jak karol jest tylko żydem z pochodzenia to musi się określić .albo tu albo w izraelu.nie jestem jakimś czubem i dopuszczam aby w kraju byli też obcokrajowcy ale to oni mają się stosować do naszych zwyczajów i naszych praw a nie narzucać swoich ,tak jak to jest w zabijaniu rytualnym naszych zwierząt .czy też swoją judeokatolicką absurdalną wiarę,którą się nam wciska od wybrania k.wojtyły na papieża .pan karol ma nawet takie samo imię. dziwne .sorry że piszę małymi coś się mi pochrzaniło w kompie.pozdr.

 25. wi9esiek56 Says:

  p.swiem, że wielu uważa j.k 2 za boga ale to poważny i niepatriotyczny błąd to był wróg.

 26. Henio Says:

  Czy ma ktoś wiedzę kto lub które banki finansowały Hitlera ?? Bardzo mnie to interesuje . Pozdr…

 27. Anonim Says:

  Hola,hola panowie. Nie jestem zyden (z religii), ant Zydem (z pochodzenia). Nie jestem rowniez filosemita, a raczej odwrotnie: zawsze bylem antysemita od chwili, kiedy zakonczyl sie okres szczeniecej szczesliwosci (mniej wiecej w okresie wczesnych lat 30-u) Nie jest tez to tak, ze nienawisc (b. mocne slowo a jakze popularne) do Zydow wyssalem z mlekiem matki. Jestem antysemita, ale nie do przecietnych Zydow, a tylko do systemu stworzonego przez ich wybitnych myslicieli/filozofow, politykow,finansistow/ekonomistow. Ta nadbudowa ich spolecznosci od ponad 2000 lat stworzyla system od poczatku oparty na religii (oglupiajac swoje szerokie rzesze bezwolnego narodu, a nastepnie na finansach, a nastepnie na mediach My i inne narody pozwolilismy sobie narzucic merkantylne podejscie do zycia; splycenie wyzszych celow zaowocowalo od chwili sfinansowania Wielkiej Rewolucji Francuskiej z pieniedzy zydowskich bankow z Anglii / rewolucji w Rosji sfinansowanej przez zydowskie banki z Niemiec/Hitlera sfinansowanego wspolnie przez zydowskie banki z Niemiec i USA oraz wyboru „naszego” papieza, krorego wybor zostal sfinansowany zo posrednictwem lozy masonskiej z pieniedzy finansistow zydowskich z Anglii i USA (nota bene: papiz odplacil zaakceptowaniem rozsadzenia struktur Kosciola od wewnatrz, co do dzisiaj przeszlo prog naprawialnosci.i juz zaden nastepujacy papiez nie ma zadnych szans na zmiane w celu odwrocenia postepujacej erozji naszej wiary).Prosze mi odpowiedziec na pytanie:co ma wspolnego ten biedny (wedlug standartow swiatowych) podejrzewam, ze aszkenazyjski Zyd z pochodzenia w ktorys tam pokoleniu, Polak z swiatowa polityka i finansiera sefardyjskich zydow? On jest na tym samym wozku, co i my – goje. Nie zapomnijmy,ze ta cala biedota zydow aszkenazi nie jest uwazana za pelnokrwistych zydow z powodu pochodzenia od Chazarow.Dlatego posluzono sie Hitlerem-antysemita dla oczyszenia nacji zydowskiej od aszkenazyjskich zydow (sefardyjscy zydzi byli wysylani w wagonach nie podlegajacych kontroli SS via Szwajcaria do USA (rodziny te byly typowane przez rabinow z Nowego Yorku). Hitler nie mial zamiaru wprowadzic holokaustu, chcial oczyscic Niemcy od macek zydowskich bankierowi, oddac handel i uslugi w rece rodowitych Niemcow. Stad byly jego rozwazania na temat Madagaskaru lub zydowskiego okregu lubelskiego ze stolica w Nisko w Polsce. Nie pamietamy, ze na polecenie sefardyjskigo zydowstwa pol-Zydzi Ejchman i Heydrych zaproponowali „ostateczne rozwiazanie kwestii zydowskiej”, stawiajac Hitlera przed faktem dokonanym.Wiec prosze was, krytykow od 7-u bolesci: nie wylewajcie dziecka z kapiela, nie odrzucajcie Polaka od siebie tylko dlatego, ze mial przodkow zydowskich.Zbadajcie swoje drzewo genealogiczne a mozecie obudzic sie z reka w nocniku!

 28. Wojwit Says:

  Czy Anonim to występujący tu i ówdzie w internecie pod nickiem Spokojny? Bo styl i zaklinanie się podobne…

 29. heniu Says:

  DRODZY RODACY!!! Trwa mobilizacja przeciw szmatom politycznym na rponline oczywiście pl. PODAJ DALEJ!!!

 30. Anonim Says:

  Żydzi. są żydzi ci prawdziwi i ci których nazywamy żydami. Myślę , że w przeważającej większości chodzi w artykułach o tzw. żydów czyli złodziei i oszustów . Niesłusznie nazywanymi Żydami.Co prawda dzisiaj w Izraelu prawdziwych Żydów już nie ma. Głownie to europejczycy pochodzenia żydowskiego. Dla nas najgroźniejsi to ci złodzieje.

 31. Anonim Says:

  Człowiek wstydzi sie swojej narodowosci,wstydzi sie ze jest polakiem ,mieszkancem FARMY z ktorej te farbowane kurestwo wszystko wyciaga, ludzie wegetuja po to zeby ten twor (cos a’la choroba weneryczna) mogl sie bawic
  jak widze te jarmułkowe gęby, tych aktorow to mnie cofa. To co zrobił Anders Brevik to jest nic w porownaniu co ja bym z nimi zrobil , gardze tymi dziwkami* , bo jak nazwac kogos kto sie za kase sprzedaje!!!

  * – mam na mysli „prezydentow” i „premierów” Polski albo raczej polski

 32. kks Says:

  No dobra a czy wszyscy Żydzi są źli, czy są jacyś dobrzy?

 33. Anonim Says:

  Farma Orsona

 34. zagłoba Says:

  Sam fakt, że żydzi ukrywają się pod polskobrzmiącymi nazwiskami, eliminuje ich z ubiegania się o publiczne stanowiska, bo jest to oszustwo, a oszustów nie dopuszcza się do decydowania o losach Państwa. Nie pozbawiając ich praw obywatelskich zasadne byłoby umożliwienie im udziału w życiu politycznym z listy mniejszości narodowej, najlepiej z nazwiskami rodowymi. My Polacy mamy prawo wiedzieć na kogo głosujemy, to my jesteśmy solą tej i mamy decydujący głos w naszym Państwie.!!!

 35. Lily Says:

  Zwrociliscie drodzy rodacy uwage na ta wredna gembe tego gorliwego katolika i najwiekszego patrioty”? Jak drugi j blizniak wygra wybory,pierwsze co zrobi,to postawi pomnik braszce przed palacem prezydenckim.Nastepnie w kazdej miejscowosci w „zniewolonej” Polsce beda ulice nazwane jego imieniem,o pomnikach nie wspomne,bo to oczywiste.Jak dla mnie oni wszyscy sa siebie warci,wszyscy oni sluza temu samemu panu,Wszystkie media rowniez te” torunskie”,tak zaczadzily masy,ze o realnym, indywidualnym mysleniu u nich nie ma mowy.Wymienili elity polskie na obce,udajace Polakow,wrogie wszystkiemu co prawdziwie Polskie.Przeciez krzywda zadawana Polakom od wiekow wola o pomste do Niebios.

 36. Lily Says:

  Kaczor w jarmulce wyglada zdzebko wiekszy,bo i mycka nadzwyczaj wysoka. Sa tacy,ktorzy uwazaja go za patriote,a tego drugiego „wlasciciela”kota za zbawce Polski. Na sama mysl,zle sie czlowiekowi robi,Reszta na tych zdieciach tyle samo wartna(sami swoi)”odwieczni przyjaciele”Polski i Polakow.


Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: