Miliony, miliony


Artykuł przysłany na blogową pocztę przez P. Leszka Bubla

CZYLI JAK ŻYDOWSKIE ORGANIZACJE WYSZARPUJĄ NASZE PIENIĄDZE Z BUDŻETU PAŃSTWA, SAMORZĄDÓW, FIRM PAŃSTWOWYCH NA TYSIĄCE IMPREZ

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 lipca br. w sprawie udostępnienia informacji dotyczących nakładów finansowych na rzecz żydowskich imprez kulturalnych, rozrywkowych, a także na działalność statutową żydowskich organizacji, przekazuję w załączeniu wykaz zadań dotowanych z budżetu województwa podlaskiego w latach 2007-2009.

2009 r.:

W ramach otwartych konkursów ofert złożono 8 ofert na łączną kwotę 80.174 zł na realizację zadań o tematyce żydowskiej z tego dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

1. Fundacja Pogranicze – Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego – ku europejskim tradycjom wspólnotowości. Wspólna publikacja historyków białoruskich, litewskich, polskich i żydowskich – 8.000 zł,

2. Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku – Projekt edukacyjny: „Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami…” – wielokulturowy Białystok, czyli romskie, białoruskie i żydowskie impresje – 4.000 zł,

3. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej – „Rivkale di Shabesdike” – koncert z okazji 66-tej rocznicy wybuchu powstania w getcie białostockim – 4.000 zł.

Dodatkowym przedsięwzięciem, dotyczącym m.in. kultury żydowskiej, finansowanym z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 500.000 zł, była „Podlaska Oktawa Kultur” organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

2008 r.

W ramach otwartych konkursów ofert złożono 5 ofert na łączną kwotę 75.770 zł na realizację zadań o tematyce żydowskiej, z tego dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

1. Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Święta żydowskie w Tykocinie – pokazy muzealne – 4.000 zł

2. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki – Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej – 5.000 zł,

3. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej – Dni Kultury Żydowskiej w Białymstoku – 6.500 zł.

Dodatkowym przedsięwzięciem, dotyczącym m.in. kultury żydowskiej, finansowanym z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 450.000 zł, była „Podlaska Oktawa Kultur” organizowana przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

2007 r.:

W ramach otwartych konkursów ofert złożono 1 ofertę na łączną kwotę 10.000 zł na realizację zadań o tematyce żydowskiej z tego dofinansowanie otrzymało następujące zadanie:

1. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNlWERSITAS BIALOSTOCENSIS – Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku – 5.000 zł

URZĄD MIASTA ŁODZI

BIURO PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

W odpowiedzi na Pańskie pismo w sprawie udzielenia informacji na temat środków finansowych zaangażowanych przez Urząd Miasta Łodzi na organizację wydarzeń związanych z kulturą żydowską, informuję Pana, iż w przeciągu ostatnich trzech lat w budżecie trzech wydziałów UMŁ znalazły się następujące środki:

1. Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi:

Festiwal Sztuki Filmowej JIDISZ: rok 2007 r. – 12.000 zł rok 2008 r. – 22.000 zł

2. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi:

Promocja wielokulturowego dziedzictwa Łodzi (w tym łódzkiej społeczności żydowskiej) rok 2007 – 798.000 zł

rok 2008 – 995.000 zł

rok 2009 – 3.395.000 zł

3. Biuro Analiz Medialnych i Wydawnictw:

Wydawnictwa książkowe i publikacje prasowe: rok 2007 – 32.391 zł

rok 2008 – 47.519 zł

rok 2009 – 77.326,69 zł

***

BURMISTRZ DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 lipca 2009 r., dotyczący udzielenia informacji na temat nakładów finansowych, dotacji na rzecz imprez żydowskich kulturalnych i rozrywkowych, informuję, że w ostatnich trzech latach Urząd Dzielnicy Wola nie poniósł żadnych nakładów finansowych na działalność kulturalną i rozrywkową żydowskich organizacji, stowarzyszeń i fundacji.

Jednocześnie informujemy, że o okresie ostatnich trzech lat sfinansowane zostały następujące przedsięwzięcia: .

– 2007 rok – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy zrealizował w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, przedsięwzięcie pl. „Rewitalizacja otoczenia fragmentów muru Getta Warszawskiego”. W 2007 roku powyższy projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wartość całkowita powyższego przedsięwzięcia wyniosła 263788,69 zł, w tym kwota refundowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 156 384,95 zł, kwota z budżetu państwa 24 059,22 zł, a kwota pochodząca z budżetu samorządu. terytorialnego 60 148,06 zł.

– 2008 rok – sfinansowanie, na łączną kwotę 3.198,42 zł, projektów i publikacji związanych z otwarciem Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Siennej 55, we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola przekazuje dotacje szkołom i placówkom prowadzonym przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne. Środki finansowe w formie dotacji otrzymują również szkoły i placówki oświatowe powołane przez działającą na terenie Dzielnicy Wola Fundację lauder Morasha, tzn: Prywatne Przedszkole Lauder Morasha, Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 94 i· Prywatne Gimnazjum Nr 22. Na funkcjonowanie ww. placówek przekazano odpowiednio:

w 2007 roku – 840.389,33 zł

w 2008 roku – 1.231,632 zł

oraz w okresie od stycznia do lipca 2009 r. – 752.925,94 zł

***

Warimpex (Polska) Sp. z o.

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 23.07.2009 informuję, że Warimpex jest sponsorem wielu imprez i festiwali propagujących szeroko rozumianą sztukę i kulturę.

Nasze główne zamierzenia kulturalne to:

– Międzynarodowy Festiwal Amber Baltic, organizowany od dwóch lat w Międzyzdrojach w maju,

– Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera” organizowany od lat w Warszawie na ul. Próżnej,

– okazyjne wydawnictwa i periodyki.

W swojej działalności sponsorskiej nie preferujemy żadnego kierunku z tzw. szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

W tej sytuacji nie prowadzimy rejestru wydatków w takiej formie w jakiej był Pan uprzejmy określić w swoim piśmie.

***

LEGO Polska Sp. z 0.0

Dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 23 lipca 2009 r., odnośnie podania informacji na temat nakładów finansowych na rzecz imprez żydowskich.

LEGO Polska Sp. z 0.0. od 2007 r. uczestniczy w imprezie pod nazwą „Festiwal Singera” organizowanej w Warszawie. Wkład firmy polega na wypożyczeniu organizatorom materiałów marketingowych LEGO takich jak: stoliki do zabawy klockami, klocki LEGO.

***

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy

W nawiązaniu do pisma z 11.08.2009r., dotyczącego udzielenia informacji na temat nakładów finansowych na rzecz wszystkich imprez żydowskich kulturalnych, rozrywkowych i pozostałych, w ostatnich trzech latach, informujemy, że w latach 2007-2008 Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przeznaczył kwotę w wysokości 14 876,00 zł. Prognoza wydatków na 2009 rok wynosi 4000,00 zł.

***

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 lipca br., w sprawie udostępnienia informacji publicznej, przekazuje informację o nakładach finansowych na rzecz żydowskich imprez kulturalnych i rozrywkowych, organizowanych przez Wydział Kultury na terenie Dzielnicy Praga Północ.

W 2008 roku odbył się koncert z udziałem zespołu klezmerskiego Nayekhovichi w ramach projektu „Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi” (dnia 12 lipca 2008 r.). Środki finansowe na ten cel wynosiły 2300,00 zł brutto.

W 2009 roku miał miejsce koncert z udziałem zespołu klezmerskiego Nayekhovichi w ramach „Nocy Muzeów 2009” (dnia 16 maja 2009 r.). Środki finansowe przeznaczone na koncert wyniosły 3 600,00 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury ogłoszonych przez Urząd Dzielnicy Praga Północ m st. Warszawy w ciągu ostatnich trzech lat, żadna z organizacji żydowskich (stowarzyszenie, fundacja) nie uzyskała środków finansowych (powodem były błędy formalne, merytoryczne bądź też oferta nie uzyskała akceptacji komisji opiniującej).

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota

ul. Słupecka 2a, 02-309 Warszawa

W nawiązaniu do Pańskiego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat nakładów finansowych, dotacji na rzecz wszystkich imprez żydowskich kulturalnych, rozrywkowych i pozostałych organizowanych w ostatnich trzech latach Wydział Kultury dla Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że na terenie Dzielnicy Ochota organizowane były następujące imprezy:

– 25 listopada 2007 r. koncert „Tak jak w żydowskim przedwojennym kabarecie”

Koszt realizacji: 1.750,00 zł

– 1-2 grudnia 2008 r. projekt „Ochota na wielokulturowość” – projekt przeznaczony dla młodzieży szkół średnich Ochoty. Sesja naukowa, w trakcie której wygłoszono cykl wykładów poświęconych kulturze, religii i historii Żydów w Polsce. Cel wykładów – pogłębienie wiedzy uczniów, wyjaśnienie zagadnień, które są niezrozumiałe na gruncie naszej kultury.

Koszt realizacji: 11.300,00 zł

***

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Prawny i Kontroli

Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14,

50-411 Wrocław,

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) udostępniam informację wskazaną we wniosku Pana Redaktora z dnia 23.07.2009 r. (data wpływu 29.07.2009 r.) odnoszącą się do województwa dolnośląskiego.

W ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, realizując Priorytet IV Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego działanie 1.6 Dialog kulturowy, wynikający z Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku udzielone zostały dotacje na następujące zadania:

2007 r.:

1.Fundacja Pro Arte-dotacja w wysokości 8000 zł na dofinansowanie „IX Festiwal Kultury Żydowskiej SiMCHA”

2.Fundacja Bente Kahan – dotacja w wysokości 15 600 zł na realizację przedstawienia „Wellstrasse B”

3.Fundacja Pro Arte – dotacja w wysokości 5000 zł na dofinansowanie „Koncerty Hawdalowe”

Rok 2008

1.Fundacja Bente Kahan – dotacja w wysokości 15 000 na dofinansowanie wystawy pt.  „Teatr Żydowski na Dolnym Śląsku 1945-1968”

Rok 2009

1.Fundacja Pro Arte – dotacja w wysokości 15000 zł na dofinansowanie „XI Festiwal Kultury Żydowskiej SiMCHA”

Funduszu Rozwoju Regionalnego

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 został złożony w dniu 01.06.2009 roku wniosek, którego Beneficjentem jest Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej o dofinansowanie projektu pt. „ Rewaloryzacja zespołu cmentarza żydowskiego przy ul. Lotniczej we Wrocławiu”.

Wartość projektu (pln) -11 903 561,10 (!)

Wartość dofinansowania (pln) z Europejskiego 6 745 456,79. (od red: Ciekawe ile znowu ukradną!)

***

Urząd Miasta Białystok

W ramach dotacji celowych na organizację przedsięwzięć kulturalnych Miasto Białystok w trzech kolejnych latach na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego mniejszości żydowskiej przyznało 8 dotacji na łączną kwotę 73.000zł:

– w 2007 roku przyznano 1 dotację, w wysokości 5.000 zł, Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku  na realizację zadania pn. „Szlak dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku”;

– w 2008 roku przyznano 3 dotacje, na łącznąkwotę 32.000 zł, na realizację 3 zadań:

1. Fundacji Oikonomos – 1.000 zł na realizację zadania pn. „Byliśmy sąsiadami stosunki polsko-żydowskie w dawnym Białymstoku”;

2.  Fundacji Ochrony Kultury Żydów – 5.000 zł na realizację Festiwalu Sztuki Filmowej Jidysz;

3.  Operze i Filharmonii Podlaskiej – 26.000 zł na realizację zadania pn. Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej – wydanie i promocja płyty.

– w 2009 roku przyznano 4 dotacje, na łączną kwotę 36.000 zł, 4 podmiotom:

1. Towarzystwu Przyjaciół Kultury Żydowskiej – 15.000 zł, na realizację zadania „Klezmerzy w Białymstoku” – nagranie, wydanie i promocja płyty;

2. Centrum Obywatelskiemu Polska-Izrael – 11.000 zł, na Festiwal Kultury Żydowskiej „Zachor kolor i dźwięk”;

3. Muzeum Podlaskiemu – 5.000 zł, na organizację wystawy Nieznane getto białostockie w pracach Izaaka Celnikiem;

4. Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra – 5.000 zł, na realizację zadania pn. „Jewish song – trzy letnie przystanki muzyczno-poetyckie”.

***

Urząd Marszałkowski w Łodzi

Al. Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

W odpowiedzi na wniosek z 27 lipca 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że w ostatnich trzech latach Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wykonał następujące projekty, które mogą Pana zainteresować:

– w roku 2008 – druk albumu „Razem na tej Ziemi” kwota: 51.240,00 zł nakład: 2.500 sztuk; tematyka: album dotyczy mniejszości narodowych na terenie Województwa Łódzkiego, w tym mniejszości żydowskiej;

– w roku 2009 – (w trakcie realizacji) druk publikacji „Spacerownik – Żydowska Łódź” (część 1). kwota: 80.000,00 zł nakład: 1.000 sztuk; tematyka: publikacja dotyczy mniejszości żydowskiej na terenie stolicy regionu Łodzi;

planowana jest kontynuacja (część 2) dotycząca obecności mniejszości żydowskiej na terenie całego regionu.

Są to materiały promocyjne Województwa Łódzkiego.

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi udzielił natomiast dotacji na następujące zadania upowszechniające kulturę żydowską:

– w roku 2006 – Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Filmów Jidysz „Dni z filmem jidysz” kwota dotacji: 7 tys. zł;

– w roku 2007 – Festiwal Sztuki Filmowej Jidysz kwota dotacji: 30 tys. zł.

cdn.

Od red. T.P.: Systematycznie składamy pisma o nadesłanie nam rozliczeń finansowych, a w przypadku nieprawidłowości zawiadomienia do Izb Skarbowych i Prokuratur. Będzie o czym pisać!

Opracował Leszek Bubel

Tygodnik “TYLKO POLSKA” nr 50/2011

Komentarze 4 to “Miliony, miliony”

 1. thetomek4791 Says:

  No i prosze bardzo,kto pytał o zgode Polaków.U nas gady mają jak u pana Boga za piecem,ale mam nadzieje,że niebawem sie to skończy.Polacy budźcie sie szybciej.szkoda waszego trudu,potu,znoju,by pasożyt sie bawił na nasz koszt nic sobie z tego nie robiąc.I jeszcze z tupetem nam głosi,że to nasz obowiązek jako gojów

 2. Wojwit Says:

  A une oficjalnie przyznają się do bodajże trzydziestu tysięcy swoich w Polsce… Proszę: taka nieliczna mniejszość a jaka ukulturalniona. Na jednego unego przypada tutaj jedna „kulturna” impreza. Toż to top na szczycie szczytów światowego topu! Proszę ze swej łaski (a propos kultury) uważnie posłuchać piosenki „Siekiera, motyka…” z filmu „Zakazane piosenki”. Jakież aktualne treści niesie…

 3. Henry Says:

  Jebane pasożyty promują się wykorzystując wszystkie możliwe kanały (dosłownie).
  Na podlasiu ludzie wiedzą co to żyd – pasożyt nie tylko z opowiadań dziadków lecz również z historii najnowszej.

  Przykładem jest Sam Avny biznesmen żydowski pułkownik mossadu, który pod przykrywką działalności gospodarczej prał brudne pieniądze doprowadzając do ruiny kilka podlaskich przedsiębiorstw. Zamiast stawić się w sądzie przyjmował w swoim „hoteliku” (właść. punkcie przerzutowym rosyjskich żydów) ówczesnego prezydenta Izaaka Stoltzmana i litewskiego Paskasa

  Polecam artykół „Prezydent u wuja Sama”
  http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050114/MAGAZYN/50113004

  Precz z parchami!!!

 4. Info « Prawosławny Partyzant Says:

  […] ==> Diakon Gieorgij Małkow: Dzisiaj prawdziwy patriota dwóm panom nie służy ==> Miliony, miliony CZYLI JAK ŻYDOWSKIE ORGANIZACJE WYSZARPUJĄ NASZE PIENIĄDZE Z BUDŻETU PAŃSTWA, SAMORZĄDÓW, […]


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: