Roman Dmowski twórcą Polski Odrodzonej. Henryk Pająk


Skromny fragment książki Henryka Pająka pt: „Dwa pogrzeby jeden wstyd”. Wydawnictwo Retro, ISBN: 83-87510-72-6. Przypisy w oryginale.

W miarę narastania obłędnego kultu Józefa Piłsudskiego, rosła determinacja w zwalczaniu pamięci i zasług Romana Dmowskiego, rzeczywistego Rycerza bitwy ze światową żydomasonerią o kształt i granice Polski Odrodzonej, na Konferencji Pokojowej w Wersalu.

Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Siedzą (od lewej): Maurycy Zamoyski, Roman Dmowski, Erazm Piltz. Stoją: Stanisław Kozicki, Jan Rozwadowski, Konstanty Skirmunt, mjr Fronczak, Władysław Sobański, Marian Seyda, Józef Wielowieyski

Zawsze tak było i jest w dziejach dwudziestowiecznej Eu­ropy oraz na progu wieku XXI, że promowaniu wszelakich kana­lii towarzyszy metodyczne „zamilczanie na śmierć” prawdziwych bohaterów narodowych. Historyczne relacje Piłsudski-Dmowski są tego wręcz szkoleniowym przykładem. Zwalczanie, „zamilczanie na śmierć” Romana Dmowskiego nie kończyło się na tymże „zamilcza­niu na śmierć”. Tępiono pamięć o twórcy jedynej formacji politycz­nej propolskiej i katolickiej pod nazwą Narodowej Demokracji, toteż międzywojenne oczyszczanie propagandowego przedpola na rzecz Rycerza Kadosz (Piłsudskiego/admin) toczyło się na dwóch płaszczyznach – zwalczaniu patriotycznego programu Narodowej Demokracji i zwalczaniu zasług jej twórcy, zarazem twórcy Polski Odrodzonej.

Wojna piłsudyzmu, tejże „sanacji” z „endecją” czyli z Narodo­wą Demokracją, toczyła się przez cały okres międzywojnia. Nie słabła podczas wojny na emigracji, nieprzerwanie trwała w czasach PRL i trwa w obecnej PRL-bis. Dość powiedzieć, że skromny pomnik Ro­mana Dmowskiego stanął w Warszawie dopiero w ostatnich latach i już dwa dni później został nocą oblany trudno zmywalnymi farbami.

Istnieje wymowna paralela pomiędzy tzw. powstaniem w get­cie warszawskim a Powstaniem Warszawskim. Pomnik powstania w getcie, żydobolszewicy panujący niepodzielnie nad zniewoloną po­wojenną Polską postawili tuż po wojnie – ale na pomnik Powstania Warszawskiego Polacy musieli czekać długie dziesięciolecia.

Czy to także przypadek?

Powracamy do tytułowego w tym rozdziale wątku, do roli Ro­mana Dmowskiego jako niekwestionowanego nawet przez jego poli­tycznych i ideologicznych wrogów, twórcy Odrodzonej Polski.

Oto realia dzieła Romana Dmowskiego.

Zbliża się czas Konferencji Pokojowej. Ma ona ustalić powojenne granice nie tylko nieistniejącej jeszcze Polski, ale również granice sze­regu państw Europy Środkowej, a także nowe granice pokonanych Niemiec. Kto ma reprezentować Polaków na tej konferencji? Nie może tym kimś być „Tymczasowy Naczelnik” Józef Piłsudski, bo mo­carstwa zachodnie doskonale wiedziały, że:

–  był to zdeklarowany, płatny agent austro-niemiecki;

agent Piłsudski wyruszył z zaboru austriackiego do zaboru rosyjskiego, aby tam wywołać polskie powstanie, które miało ab­sorbować siły Rosji sprzymierzonej z Anglią i Francją przeciwko Austrii i Niemcom.

agent Piłsudski wiedział doskonale, że zostałby z pałacu wer­salskiego „wykopany” przez służby porządkowe na polecenie pre­miera Francji G. Clemenceau, jednego z trzech głównych rozgrywa­jących ten historyczny poker o granice, obok prezydenta Wilsona i Lloyda George’a.

Na konferencję wyrusza delegacja polska na czele z Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim, „mianowanym” przez Piłsud­skiego premierem. Delegacja występowała jako Polski Komitet Na­rodowy działający w Paryżu. W skład kierownictwa wchodzili: Ro­man Dmowski, hrabia Władysław Zamoyski, S. Kozicki, E. Piltz, J. Rozwadowski, K. Skirmunt, mjr Fronczak, W. Sobański, M. Seyda.

Piłsudski musiał zostać w Warszawie. Doskonale rozumiał, że Roman Dmowski może na konferencji podjąć działania, które byłyby w stanie skazać Piłsudskiego na polityczny niebyt jako byłego agenta państw centralnych, osadzonego w Warszawie przez Niemców do­słownie w ostatnich dniach ich panowania.

Piłsudski napisał przymilny list do „Pana Romana”, w którym czytamy:

Drogi Panie Romanie,

Poysyłając do Paryża delegację, która ma się porozumieć z Komite­tem paryskim w sprawie wspólnego działania aliantów, proszę Pana, aby zechciał Pan wszystko uczynić dla ułatwienia rokowań /…/. Tylko jedno wspólne przedstawicielstwo może sprawić, że nasze żądania zo­staną wysłuchane/…/. Opierając się na naszej starej znajomości [l-H.P.], mam nadzieję, że w tym wypadku i w chwili tak poważnej, najmniej kilku ludzi – jeśli nie cała Polska – potrafi się wznieść ponad interesy partyj, klik i grup. Chciałbym bardzo widzieć Pana między tymi ludźmi. Proszę przyjąć zapewnienia mojego wysokiego szacun­ku.61

Czuł pismo nosem? Dmuchał na zimne?

Ale „Pan Roman” ani myślał mącić na arenie wersalskiej prze­ciwko socjalistycznemu agentowi Niemiec i Austrii, wygrywać nad­wiślańskie spory. Był to polityk wielkiego formatu i wielkiego, pol­skiego ducha.

Polacy na Konferencji reprezentowali naród, który był żywym ucieleśnieniem walk o wolność i wyrzutem sumienia europejskich hien mocarstwowych: naród i wielkie państwo Jagiellonów niszczo­ne, najeżdżane, rabowane, fizycznie eksterminowane nie od ostatnie­go, trzeciego zaboru, tylko już od czasów saskich, od lat 1720-1730. Naród polski nigdy nie zapomniał o permanentnych zdradach wielkich tego świata, o ich prowokacjach powstańczych: kościusz­kowskiej, listopadowej, styczniowej, a dwadzieścia lat później miał dopisać do swojej historii zdradę największą – zdradę w Jałtach, Te­heranach i Poczdamach oraz kolejną krwawą prowokację – Powsta­nie Warszawskie.

W 1908 roku zmarł ostatni powstaniec Listopadowy, 103-letni Jó­zef Kownacki. Na cmentarz odprowadzał weterana tylko zarząd ka­tolicko- patriotycznej organizacji „Czci i Wiary”, opiekującej się po­wstańcami weteranami. Jej prezesem był hrabia Władysław Zamoy­ski, wiceprezesem syn Adama Mickiewicza Władysław Mickiewicz.

Zaraz potem zmarł powstaniec Styczniowy Władysław Wró­blewski. Jego trumnę niesiono szlakiem walk i barykad Komuny Pa­ryskiej – kolejnego tragicznego złudzenia polskich wygnańców. Kon­dukt stał się manifestacją Francuzów, Polaków i Włochów. Zdążali na paryski cmentarz Pere-Lachaise.

Na pogrzeb Piłsudskiego w 1935 roku stawiło się kilku jeszcze żywych powstańców Styczniowych, /zob. dalej – fotografia/.

Na kolejne rocznice Powstania Warszawskiego stawia się coraz mniej jego uczestników. Wkrótce będą to już tylko chłopcy z „Sza­rych Szeregów”.

W istocie Powstanie Warszawskie trwa nadal. Przeciwko Judeobolszewii przebranej w inne kostiumy, w inną mitologię…

Czy już czas na kolejne powstanie, aby nasze pra-prawnuki mia­ły kolejnych bohaterów do obwieszania ich medalami?

Związek Narodowy Polski powstał w 1888 roku. Organizował on polskie życie narodowe i przywództwo ideowe wokół istniejącego Muzeum Polskiego w Rapperswilu wraz ze Szkołą Polską w Paryżu. Kierowali Związkiem powstańcy styczniowi Józef Gałęzowski i Eu­geniusz Korytko. Wspomagał ich dyrektor Szkoły Polskiej Wacław Gosztowtt. Popularnie zwano ich „ batiniolczykami”. Łączył ich pa­triotyzm, antyrosyjskość i niechęć do straszliwie zażydzonej francu­skiej III Republiki z powodu jej sojuszu z caratem.

W 1892 roku odbył się zjazd założycielski Związku Zagranicz­nego Socjalistów Polskich, z którego wyłoniła się Polska Partia Socjalistyczna – partia Józefa Piłsudskiego. Szło nowe: socjalkomunistyczne, włącznie z Frakcją Rewolucyjną PPS Piłsudskiego. Nurt komunizujący, „robotniczy” wyłonił się już w 1864 roku, kiedy po­wstało Towarzystwo Pracujących Polaków oraz „Spójnia” – Stowa­rzyszenie Polskiej Młodzieży Postępowej powołane w 1886 roku. Ten nurt łączył wtedy aspiracje niepodległościowe z rodzącym się ruchem socjalistycznym, w istocie marksistowskim. Różnił się zasad­niczo od programu narodowców z nurtu „batiniolczyków”.62

Przedstawiciele zwycięskich mocarstw, ale także pokonanych Niemiec postrzegali rolę Romana Dmowskiego i słynnego wirtuoza w roli premiera – Ignacego Paderewskiego, jako ważne postacie Kon­ferencji Wersalskiej i niekwestionowanych przedstawicieli powsta­jącej Polski. To jednak Roman Dmowski był postacią pierwszopla­nową. Andrzej Garlicki63 cytował Stanisława Kozickiego, bliskiego współpracownika Dmowskiego.

Wówczas to zrobił Dmowski największy wysiłek, by uzy­skać spełnienie tego, co było w programie terytorialnym naszej Delegacji. Przygotowywał się do tego przez cały okres wojny, a w czasie pobytu na Zachodzie oddziaływał na rządy państw walczących z Niemcami. Wyzyskał też starannie zarówno to, co już zrobił w tym zakresie dawniej, jak i stosunki z politykami koalicji, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej i w komisjach do spraw polskich. Praca ta nie pozostawiła śladu w dokumentach i archiwach. Mogli o niej świadczyć tylko ci, co na nią z bli­ska patrzyli. Do ich liczby należałem z racji swego stanowiska w Delegacji i muszę powiedzieć, że już wówczas budził we mnie podziw swą pracowitością, umiejętnością i stanowczo­ścią. Jeśli zabiegom i odpowiedniej polityce ze strony polskiej zawdzięczamy przyłączenie do państwa polskiego ziem daw­nego zaboru pruskiego, to wymienić należy na pierwszym miej­scu Dmowskiego, któremu jako doskonały znawca tamtejszych stosunków sekundował wytrwale i rozumnie Marian Seyda.

Jaki był układ sił i wpływów za powrotem do Polski ziem zagra­bionych przez prusactwo w ramach rozbiorów, a jakie siły starały się zakres tych rewindykacji ograniczać?

Po stronie Polski stała Francja w osobie premiera-masona Cle­menceau. Strategicznym francuskim interesem było maksymalne osłabienie Niemców jako odwiecznego przeciwnika niemiecko- -pruskiego i austro-węgierskiego na ich wschodnich obszarach.

Francja widziała w powstającej Polsce ważnego wschodniego sojusznika.

Po drugiej stronie stał międzynarodowy front syjonistów, któ­rzy starali się na wszystkie sposoby osłabiać wewnętrznie i zewnętrz­nie powstające państwo polskie. Wspomagał syjonistów premier bry­tyjski Lloyd George, który m.in. argumentował, że odrodzona Polska w ogóle nie jest zdolna do samodzielnego istnienia, ma bowiem za premiera pianistę I. Paderewskiego, a za prezydenta „idealistę” Pił­sudskiego!

Generałowie działają w wojsku na własną rękę – głosił Lloyd George – nie mają pojęcia w wyćwiczeniu żołnierzy, których powołują pod broń, ani o koordynacji różnych jednostek, z któ­rych składa się armia.64

Otwarcie obrad Konferencji Paryskiej nastąpiło 18 stycznia 1919 roku i niewielu historyków polskich zwracało uwagę na celowy wy­bór tej daty, miesiąca i dnia.

Dokładnie w tym dniu jednoczące się Niemcy upokorzyły Francję. Rewanż nastąpił w słynnej salonce, w której Francuzi dykto­wali Niemcom akt kapitulacji w przerwanej wojnie.

Niemiecka „rekontra” nastąpiła także w tej samej salonce, kiedy Hitler zmusił delegację francuską do podpisania aktu kapitulacji.

Roman Dmowski był podczas wojny szefem polskiej „dy­plomacji bez państwa”. Podczas posiedzenia Rady Najwyższej 29 stycznia 1919 roku, Dmowski wygłosił przemówienie trwające kil­ka godzin, a tak długie m.in. dlatego, że przemawiając w języku francuskim, jednocześnie symultanicznie tłumaczył swoje wystą­pienie na język angielski, co już samo w sobie stanowiło imponujące potwierdzenie wyjątkowości tego przedstawiciela Polski jeszcze nie­istniejącej. Z kolei tłumacze otrzymali pośrednie ostrzeżenie, że ten Polak biegle zna dwa główne języki konferencji i nie pozwoli na prze­inaczanie treści swoich wypowiedzi.

Na sali obrad chyba nikt nie wiedział, poza Polakami, że Dmowski to syn warszawskiego brukarza. W trakcie brukowania ulic i chodników Warszawy, jego ojciec przynosił do domu wydo­bywane z ziemi cenne numizmaty. Z czasem zbiory numizmatyczne młodego Romana stały się imponującą kolekcją!

Prezydent USA Wilson przybył na Konferencję jak faraon, a nie­którzy porównywali go do Mojżesza.65 Dowodził delegacją liczącą ponad tysiąc osób: specjalistów różnych dziedzin, polityków, dzien­nikarzy, ale najważniejszymi byli wśród nich żydowscy finansiści.

Podczas ceremonii składania podpisów pod traktatem „poko­jowym”, premier Clemenceau zwrócił się do Romana Dmowskiego o podpisanie dokumentu. W tym momencie w ogrodach wersalskich rozpoczął się salut 101 wystrzałów artyleryjskich na cześć zwycię­stwa.

Wtedy Clemenceau powiedział do Dmowskiego:

Piękny to znak dla waszej odrodzonej ojczyzny!

Była to ponura, bezwiedna przepowiednia niemieckich salw od Bałtyku po Czechosłowację, kończących dziewiętnastoletni żywot Drugiej RP.

Francuski marszałek Foch równie profetycznie oznajmił, że ten pokój będzie tylko dwudziestoletnią przerwą w wojnie…

Rzeczywiście, był to bowiem bezwzględny, upokarzający dyk­tat zwycięzców. Dyszący pragnieniem odwetu Niemcy hitlerowskie zbierały siły do rewanżu przez dziewiętnaście lat.

Niemcy „utraciły” wszystkie kolonie. Ich mocarstwowość wy­walczona przez Bismarcka w 1866 roku pod Sadową i w 1870 roku pod Sedanem, skurczyła się terytorialnie. Utraciły na rzecz Francji Al­zację i Lotaryngię, zdobyte w wojnie francusko-pruskiej w 1870 roku.

Na rzecz Belgii Niemcy „utraciły” okręgi Eupen i Malmedy za­mieszkałe przez ludność Walońską.

Zagłębie Saary zostało umiędzynarodowione: oddano ten re­gion pod nadzór żydomasońskiej Ligi Narodów. Ten stan przetrwał do 1935 roku, kiedy przeprowadzono tam plebiscyt, wyraźnie wygra­ny przez Niemcy.

Na rzecz Polski Niemcy „utraciły” zagrabione odwieczne tery­toria polskie: Pomorze Gdańskie, które weszło w skład Polski bez żadnych plebiscytów. Odzyskanie Pomorza Gdańskiego było naj­większym sukcesem Romana Dmowskiego.

Niemcy utraciły także Wielkopolskę czyli Poznańskie, wywal­czone przez Polaków w Powstaniu Wielkopolskim, któremu Piłsud­ski długo odmawiał pomocy militarnej / grudzień 1918 – luty 1919/. To polskie zbrojne odzyskanie Wielkopolski zostało zatwierdzone rozejmem w Trewirze w lutym 1919 roku, następnie potwierdzone w traktacie pokojowym.

Na tzw. Górnym Śląsku miał się odbyć plebiscyt, ale w wyniku Trzeciego Powstania Śląskiego zwyciężyła koncepcja podziału tego terytorium.

Najbardziej zasobna gospodarczo część tzw. Górnego Śląska przypadła Polsce, co było wynikiem dyplomatycznych zabiegów m.in. włoskiego ministra spraw zagranicznych Carlo Sforzy, ale prze­ważyło o tym zdecydowane poparcie Francji.

W wyniku plebiscytu, na rzecz Danii Niemcy straciły północny rejon Szlezwiku.

Niemcy „utraciły” także strategicznie ważną Kłajpedę – niewiel­ka enklawę nad Niemnem, „umiędzynarodowioną” wraz z portem, przekazaną pod zarząd żydomasońskiej Ligi Narodów. W 1923 roku Kłajpeda została opanowana przez Litwę. W 1924 roku Liga Naro­dów nadała Kłajpedzie status tzw. Kraju Kłajpedzkiego. Była to de­cyzja wręcz groteskowa, wymuszona, świadcząca o bezradności tej żydomasońskiej organizacji i sztuczności tych terytorialnych podzia­łów, będących wynikiem pruskiej ekspansji na wschód wzdłuż połu­dniowych wybrzeży Bałtyku.

Zredukowano niemieckie siły zbrojne do 100 000 żołnierzy.

Pozbawiono armię niemiecką tych rodzajów uzbrojenia, które mogłyby umożliwić nową agresję: ciężkiej artylerii, bojowego lotnictwa i marynarki wojennej. Rozbrajanie miała kontrolować aliancka Komisja Wojskowa.

Na wschodnim brzegu Renu wprowadzono zdemilitaryzowaną strefę o szerokości 50 kilometrów, uniemożliwiającą „nagły” atak piechoty i niemieckich czołgów, wtedy rozwijających prędkość do 10 kilometrów na godzinę. Miało to stanowić pas ochronny dla Francji. Ten status pasa ochronnego trwał do 1936 roku, kiedy to siódmego marca armia niemiecka z rozkazu Hitlera wkroczyła do Nadrenii, nie napotykając żadnych reakcji państw Europy, co w sumie spra­wiło, że siódmy marca 1936 roku stał się datą symboliczną w kru­szeniu postanowień Konferencji Pokojowej, w istocie konferencji nowo-wojennej, z przerwą na 20 lat. Europa zrozumiała to dopiero później. Zrozumieli to wreszcie piłsudczycy rządzący Polską, dryfu­jącą ku przepaści, ale na to było już za późno.

Sanacyjna „dyplomacja”, już pozbawiona dyktatu jej wodza spo­czywającego od roku na Wawelu, opublikowała deklarację sojuszni­czą złożoną na ręce francuskiego ambasadora w Warszawie Leona Noela. W deklaracji proklamowano, że jeżeli Francja zostanie zaata­kowana przez Niemcy, to Polska przyjdzie jej z pomocą.66

Powróćmy do daty ratyfikacji Traktatu Pokojowego: 29 czerwca 1919 roku. Tego dnia przyjęto niezwykle dla nas dotkliwy w skut­kach traktat o ochronie mniejszości narodowych. Pokonane Niemcy nie podpisały tego traktatu, podczas gdy powstająca Polska musia­ła podpisać. Niemcy wyjęli spod prawa mniejszość polską zamiesz­kującą ten kraj, natomiast my musieliśmy zapewnić prawa mniej­szościom, głównie trzem milionom Żydów zamieszkujących Pol­skę, potem jeszcze dodatkowo ponad 600 000 Żydom – „litwakom”, uchodzącym z Żydobolszewii.

W sprawie Polaków żyjących w Niemczech, Polska stała się pe­tentem żydomasońskiej Ligi Narodów.

Traktat zawierał w sobie „genetyczne” wirusy nowej wojny, gdyż w jego uchwaleniu nie uczestniczyły dwa największe państwa Europy – przegrane Niemcy i zwycięska Żydo-Bolszewia powstała na gruzach Rosji carskiej, sojusznika aliantów. To Niemcy w ostat­niej fazie wojny obezwładniły Rosję carską eksportem żydokomunistycznej dżumy w postaci bandy „Lenina” – „Trockiego”. Rosja carska, wszak główny aliant zachodu niemal do końca wojny, nie brała udziału w Konferencji, gdyż już nie istniała. To właśnie mógł mieć na myśli francuski marszałek Foch mówiąc, że Traktat Poko­jowy to tylko dwudziestoletnia przerwa w wojnie.

Żydo-Bolszewia została proklamowana przez żydobolszewików 31 grudnia 1922 roku jako „Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich”. Polska stała się odtąd przeszkodą w parciu żydobol­szewików na zachód do światowego zwycięstwa proletariatu, a dla Niemców taką samą przeszkodą w parciu na wschód. Znaleźliśmy się pomiędzy dwiema ruchomymi „płytami tektonicznymi”. Piłsudczycy rządzący nieszczęsną Polską próbowali stawiać na neutral­ność pomiędzy nimi, ale nic to dać nie mogło na tle fanatycznej determinacji hitleryzmu w drodze do obalenia Traktatu Wersalskie­go. „Lenin” ogłosił, że „Pokój Wersalski uciska setki milionów ludno­ści”. Jego następca „Stalin” nic nie odwołał z tej leninowskiej strategii i doktryny politycznej, tym samym i militarnej.

Jedynym liczącym się państwem występującym w obronie sta­tus quo Traktatu była Francja, ale niepodzielnie rządzili nią Żydzi i francuskojęzyczna masoneria. Ich sternicy zza kulis już montowa­li ideę drugiej wojny światowej z trzech, jakie już w połowie XIX wieku przyjęli Żydzi w swoim programie podboju świata, bo już nie tylko Europy. Wielki Mistrz Masonerii, Iluminat G. Mazzini w li­stach do Alberta Pike’a (Najwyższego Zwierzchnika Masonerii) z 22 stycznia 1870 roku przedstawił mu plan trzech wojen światowych przewidzianych na wiek XX, aby w wyniku pierwszej z nich stwo­rzyć w Rosji państwo komunistyczne. Zwróćmy uwagę – pisał to na 47 lat przed wybuchem rewolucji żydobolszewickiej w Rosji carskiej. Była to prosta realizacja skutków pierwszej wojny światowej. Skut­ków, bez których ta pierwsza wojna światowa byłaby jedynie mię­dzynarodowym konfliktem zbrojnym, po którym do obrad Konferen­cji Pokojowej zasiadłaby Rosja carska i dyktowała warunki.

Korespondencja Mazzini – Pike jest przechowywana do dziś w archiwach Temple House siedzibie Masonerii Obrządku Szkoc­kiego w Waszyngtonie, ale dostęp do niej jest nadal zakazany dla „profanów”.67

W tych listach pisanych w latach 1870-1871 Mazzini stwierdzał, że komunizm na gruzach Rosji carskiej jest niezbędny, aby (żydo-masonerii) udało się zaprowadzić komunizm na połowie obszarów Europy za pomocą drugiej wojny światowej.

Wtedy jeszcze żydomasoneria nie planowała wymordowania kilku milionów wschodnio-europejskich Żydów, czego dokonał nie­miecki hitleryzm w drugiej wojnie światowej. Hitler tylko zakłócił ten harmonogram. Jawnie to przyznał Szewach Weiss – ambasador Izraela w Polsce. Powiedział on 7 lipca 2007 roku w programie TV dokładnie o godz. 17,35 – gdyby ktoś miał wątpliwości czy to rzeczy­wiście powiedział i kiedy – że:

/…/ gdyby nie druga wojna światowa, w której zginęło sześć milionów Żydów [a tak naprawdę to około trzech milionów] to Żydzi dawno by już rządzili światem, ale to tylko przesu­nęło się w czasie i już rządzą.

Państwo komunistyczne w Rosji – pisał Mazzini do Pike’a, musi być potężne politycznie i militarnie w oczekiwaniu na trzecią wojnę światową, która ma wybuchnąć pomiędzy syjonizmem po­litycznym, wliczając w to państwo Izrael, które musiało czekać na swoje powstanie prawie osiemdziesiąt lat. Mazzini już wiedział, że ono powstanie jako ważne ogniwo, impuls do trzeciej wojny świa­towej.

Trzecia wojna światowa wybuchnie pomiędzy syjonizmem politycznym a islamem. Mają się one wzajemnie wyniszczyć, a narody uwikłane w tę wojnę będą wałczyć aż do całkowite­go wyczerpania fizycznego, moralnego i ekonomicznego.

Albert Pike dokładniej sprecyzował ten szatański plan, zgadzając się całkowicie ze strategią Mazziniego. Zapowiedział on następstwa tej trzeciej wojny światowej w liście do Mazziniego z 1871 roku:

Spuścimy z łańcucha nihilistów i ateuszy, i wywołamy nie­słychany kataklizm społeczny, który jasno pokaże narodom, w całej jego potworności, skutki absolutnego ateizmu, pocho­dzenie barbarzyństwa i krwawej rewolucji. Wszędzie więc obywatele, zmuszeni bronić się przed światową mniejszością rewolucjonistów /…/ otrzymają prawdziwe światło poprzez powszechne objawienie czystej doktryny Lucyfera, wyjawio­nej wreszcie na widok publiczny, objawienie, po którym na­stąpi zniszczenie chrześcijaństwa i ateizmu, jednocześnie po­bitych i zmiecionych z powierzchni ziemi.

Pike poucza i zapowiada, że komunizm i ateizm, to tylko na­rzędzia na drodze do zwycięstwa Lucyfera, ich masońskiego Wiel­kiego Budowniczego Wszechświata.

Trzecia wojna już trwa. To wojna „pełzająca”. Opóźniło jej for­malny wybuch wynalezienie broni masowego zniszczenia. Posia­dły ją państwa z przeciwstawnych obozów i krańców globu, trzeba więc tę wojnę pomiędzy islamem i chrześcijaństwem stymulować ostrożnie, punktowo, wybiórczo. Ona trwa, pełza zygzakami: Bałka­ny, Irak, Afganistan, obecnie Północna Afryka. Miliardy ludzkiego planktonu z rozdziawionymi gębami przyglądają się tym rzekomo przypadkowym konfliktom nie wiedząc, że zmierzają one ku wspól­nemu celowi, zaplanowanemu już półtora wieku przedtem. Mają one jeden sztab dowodzenia i planowania.

Ta dygresja i wycieczka na Olimp władców świata, ma nam po­służyć do następującej refleksji na temat Traktatu Wersalskiego, zwa­nego „Pokojowym”, którego stulecie będziemy obchodzić za osiem lat od czasu, gdy przypominamy te ponure prognozy. Niezależnie od tego, czy Niemcy były mniej lub bardziej pokrzywdzone w tym Trak­tacie; czy Polska i Francja zawarłyby prawdziwy sojusz militarny „na śmierć i życie”, a nie papierowy, jak się okazało w rzeczywistości – to druga wojna Mazziniego i Pike’a wybuchnąć musiała i przyjąć mu­siała taki a nie inny kierunek. Żydobolszewickie Imperium Szatana musiało zawrzeć pakt z Niemcami, aby te odważyłyby się rozpętać drugą wojnę światową; musiało następnie pokonać Niemcy przy wydatnej pomocy „Zachodu”, a na koniec „napoić swoje konie w Renie”.

Niemcy krok po kroku obracały w ruinę kolejne zapisy Traktatu, a Europa trwała w bezruchu: Nadrenia, Austria, Czechosłowacja…

Na przeszkodzie pozostała już tylko Polska. Jej los był przesą­dzony w każdym układzie papierowych traktatów militarnych. Lu­dobójczy żydomasoński determinizm musiał się potwierdzić w prak­tyce.

W celu osiągnięcia takich sukcesów, jakie żydomasońscy wro­gowie ludzkiej cywilizacji osiągnęli dotychczas, musieli przedtem wprawić miliardy ludzkiego planktonu w trans polegający na tym, że już od szeregu pokoleń wierzy on „święcie” w monstrualny idio­tyzm, iż światem, państwami, mocarstwami, polityką międzynarodo­wą rządzą ci którzy rządzą, a nie ci którzy rządzą tymi rządzącymi. W podręcznikach szkolnych piorących umysły kolejnych pokoleń uczniowskich a potem uniwersyteckich, mówi się o uczestnikach Konferencji Pokojowej jako suwerennych prezydentach i premierach tych krajów: że Wilson to „prezydent” USA, że Clemenceau to su­werenny premier z ramienia Francji; że Lloyd George to suwerenny przedstawiciel Wielkiej Brytanii.

W rzeczywistości były to marionetki żydomasonerii, jej finansjery, jej tajnych „szarych eminencji”, sterowane podczas obrad. Wszyscy byli żydomasonami.

Tylko Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim nikt nie sterował. Oni byli suwerenami samych siebie. Nikt ich nie zapro­gramował. Ignacy Paderewski był wprawdzie naiwnym artystą, po­litykiem z przypadku, idealistą jak każdy artysta, ale Dmowski był i pozostał twardym profesjonalistą, negocjatorem pozbawionym złu­dzeń, zwłaszcza co do roli światowego żydostanu.

Na tym polega wielkość i zasługa tego najwybitniejszego Pola­ka i polityka polskiego całego XX wieku.

Czy również XXI wieku? Chyba tak. Równego mu nie było i do­tąd brak w Polsce ponownie zniewolonej.

Komentarzy 8 to “Roman Dmowski twórcą Polski Odrodzonej. Henryk Pająk”

 1. Polak Says:

  Wspaniały tekst.

 2. centurion Says:

  Widzę że autor gardzi ludźmi nazywając ich „planktonem”.
  Zakładam że autor urodził się od razu z tytułem profesora wszechnauk i jest omnibusem.
  Problem polega na tym że miliony ludzi którzy nawet chcieliby się kształcić i wyjść poza ten „plankton” nie ma takiej możności z powodu wtórnego analfabetyzmu który fundują nam kukiełki syjonazizmu.

 3. A Says:

  Bardzo duzo ciekawych informacji, dziekuje za zamieszczenie artykulu.

 4. Jedziemy dalej. Says:

  centurion, jak nie rozumiesz to nie czytaj, jak przeczytasz o jaki plankton chodzi to sie wtedy wypowiadaj. Co do opini o autorze to krok do tylu zwrot do o 180 stopni i odmaszeruj. Tylko ten krok do tylu zrob na odleglosc zasiegu mojej nogi. My Polacy znamy takich opluwaczy Henryka Pajaka, dolaczyles do nich centurion. I tutaj nam nic nie zalkadaj.
  Ja takze gardze takim planktonem, dzisiaj ten plankton ma dostep do pelnej informacji w internecie, jeszcze jedno dla takich planktonow jak nie umieja czytac to niech sluchaja, jak nie chca sluchac to niech czytaja, ale odpowiednie materialy i sluchaja odpowiednich osob, bo natura dala im rozum.

 5. Admin Says:

  Plankton to b. delikatne określenie na masy oraz na to, jak są przez swoich oprawców traktowane. Autor, pisarz, Henryk Pająk, pracuje za milion ludzi w Polsce. Jest niczym jednoosobowa armia, gdy rzesze polskojęzycznych jeleni żyją w błogiej ignorancji i plwają na to, co się wokół nich dzieje. Dlatego apelujemy o należyty szacunek.

  Być może, kiedyś centurion to zrozumie…

 6. Ość Says:

  @centurion
  Szanować H. Pająka bo mało jest takich pisarzy historyków jak on. A jeżeli on kimś gardzi to na pewno nie Polakami patriotami tylko wiadomo kim…

 7. MatkaPolka Says:

  PIŁSUDSKI LIKWIDATOR POLSKIEJ ARMII
  http://prawica.net/node/12977
  pon, 2008-07-28 08:25 | Jan Bodakowski

  Podczas II wś miliony Polaków zostało zabitych, pół Polski zostało przyłączone do ZSRR, Polska przez pół wieku była pod komunistyczną okupacją, zniszczono zabytki kultury polskiej i polskie środowisko, całe pokolenia Polaków zostały zdemoralizowane. Przyczyną wrześniowej klęski była realna likwidacja potencjału zbrojnego polskiej armii dokonana przez Józefa Piłsudskiego i jego klikę polityczną. Pomimo to dziś pomniki Piłsudskiego straszą na centralnych placach polskich miast. Demokratyczne władze Polski czczą człowieka który zlikwidował w Polsce demokracje, wolność słowa, kapitalizm i wolny rynek.

  Miliony Polaków wierzą w mit Piłsudskiego.

  Armia Hallera i tworzenie się niepodległej Polski
  We Francji po I wś generał Haller przy politycznym wsparciu polityków narodowej demokracji Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego stworzył 100.000 armie. Armia Hallera składała się z 25.000 polonusów z USA (USA odebrała wszelkie prawa kombatanckie i ubezpieczenia zdrowotne polonusom którzy przystępowali do Armii Hallera) i 75.000 polskich jeńców z armii niemieckiej i austriackiej. Armia Hallera wyposażona była w ogromną ilość broni

  Wojna polsko bolszewicka
  25 kwietnia 1919 roku Józef Piłsudski bez konsultacji i zgody sejmu zaatakował Rosje bolszewicką oraz wplątał słabą odradzającą się Polskę w wojnę, która mogła doprowadzić do likwidacji Polski i przyłączenia ziem polskich do komunistycznego imperium. Polacy byli przeciwni ekspansji na wschód i osłabianiu odradzającego się państwa. Piłsudski rozkazał inwazje na ZSRR, pomimo że polska armia nie posiadała: wywiadu, łączności. Sam Piłsudski nie maił ściśle określonych celów ani pełnej kontroli nad armią, rozpoczął atak nie informując sztabu generalnego i przejmując osobiste dowodzenie nad tysiąc kilometrowym frontem

  Armia niepodległej Polski
  W wyniku rządów i reform narodowca Grabskiego gospodarczych przeprowadzonych przez narodowych demokratów i ludowców z PSL „Piast” II RP miała w 1925 piątą armie europejską. Równocześnie narodowcy i ludowcy zmodernizowali wojsko polskie, stworzono artylerie (we Francji zakupiono 900 dział). W wojsku służyło 300.000 żołnierzy, sprawne dowodzenie umożliwiło odejście z armii piłsudczyków nie posiadających wykształcenia wojskowego.

  Zniszczenie armii polskiej przez dyktaturę Piłsudskiego
  Osiągnięcia II RP Polacy zaprzepaścili ulegając puczowi Piłsudskiego. Pucz Piłsudskiego sfinansowany został przez Wielką Brytanie, imperium brytyjskie wsparło Piłsudskiego bo chciała słabej Polski niedolnej do wzmocnienia Francji (wszystko to gwarantowała dyktatura Piłsudskiego). Do puczu Piłsudski przygotowywał się kilka lat (na drodze demokratycznej Piłsudski nie był zdolny do przejęcia władzy, bo nie miał poparcia społecznego). Zamach Piłsudskiego rozpoczęty 12 maja 1926 roku pociągnął za sobą 860 zabitych, 1500 rannych.

  Dyktatura Piłsudskiego
  W 1919 i 1922 miały miejsce jedyne wolne wybory w II RP. Po obaleniu demokracji, i wprowadzeniu dyktatury Piłsudskiego, w 1926 roku, piłsudczycy obieli wszystkie najważniejsze stanowiska w administracji, policji i sądach.
  W 1927 roku na dwa lata zawieszono nietykalność sądów. Do czerwca 1928 usunięto wszystkich nie lojalnych wobec dyktatury sędziów, na ich miejsca nominowano piłsudczyków.
  Wbrew konstytucji i Stanowisku Sadu Najwyższego szefem Państwowej Komisji Wyborczej został piłsudczyk S. Car. Wybory. „Wybory” kontrolowali policjanci, pilnujący nocą urn wyborczych (co umożliwiało fałszowanie kart wyborczych zgodnie z oczekiwaniami sanacji awansującej lojalnych policjantów). Polacy bojkotowali „wybory”. Dzięki bojkotowi i fałszowaniu wyborów większość w parlamencie zdobył sanacyjny BBWR.
  W 1935 zmieniono konstytucje. Konstytucja kwietniowa uchwalona została bez wymaganej większości. W latach 1937-1939 przeprowadzono serie wyborów samorządowych, piłsudczycy kontrolowali je i fałszowali (pomimo tego endecja wygrywała na wsi).

  Zniszczenie polskiej gospodarki przez Piłsudskiego
  Za rządów prawicy wybranych w demokratycznych wyborach Polska rozwijała sie gospodarczo (w 1924 wszedł do użycia złoty polski). Po wprowadzeniu dyktatury (w latach 1926-1935 Józefa Piłsudskiego, 1935-1939 jego kolegów) trwał proces niszczenia polskiej gospodarki. By ukryć fakty sanacyjna klika utajniła wszystkie budżety.

  Walka sanacji z polską edukacją
  W celu indoktrynacji piłsudczycy stworzyli dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej organizacje „Straż Przednia” a dla studentów „Legion Młodych”. By utrudnić młodzieży polskiej dostęp do szkół Piłsudczycy podnieśli czesne w szkołach średnich z 50 do 300 złotych. Podobnie podniesiono czesne na uniwersytetach. Wszystko to miało na celu zniszczenie dorobku narodowej demokracji dzięki której rządom w 1925 roku w II RP studiował większy odsetek młodzieży niż we Francji, Szwecji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Owocem dyktatury piłsudczyków był spadek odsetka studiującej młodzieży (Polska spadła z pierwszego miejsca na ostatnie).

 8. MatkaPolka Says:

  Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu zaledwie trzech tygodni.

  To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzeń politycznych w Polsce i Europie. Dzień 11 listopada był oficjalnym Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. Po wojnie… dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza oficjalnych świąt państwowych

  Oto kronika tamtych dni:
  5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach.
  4 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu.
  12 listopada 1917 – przejęcie obowiązków głowy państwa przez Radę Regencyjną.
  7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną.
  25 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyńskiego.
  30 października 1918 – Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie przejęła władzę w Galicji Zachodniej.
  1 listopada 1918– wybuchły polsko-ukraińskie walki we Lwowie – Bój o Lwów.
  3 listopada 1918– nastąpiła kapitulacja Austro-Węgier.
  z 6 na 7 listopada 1918 – powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.
  9 listopada – po abdykacji cesarza Wilhelma II proklamowano w Niemczech republikę.
  10 listopada – powrócił do Warszawy z internowania w Magdeburgu Józef Piłsudski.
  11 listopada – w Compiegne we Francji podpisano zawieszenie broni będące kapitulacją Niemiec i kończące I wojnę światową.
  „Rada Regencyjna natychmiast, tj. w dniu 11 listopada, przekazała w ręce Józefa Piłsudskiego – jako tymczasowego naczelnika państwa – całą władzę cywilną i wojskową, a następnie rozwiązała się. Tym sposobem władza polska w Warszawie nie wyłoniła się z porozumienia polskich stronnictw, jak to się prowizorycznie stało poprzednio w Galicji i jak to próbował w Warszawie przeprowadzić Głabiński. Nie wyłoniła się nawet z jednostronnego, lecz bądź co bądź samowładnego zamachu, jak rząd lubelski: powstała ona pośrednio, ale w prostej linii – z nominacji niemieckiej.”

  11listopada1918.pl/?q=node/32

  Roman Dmowski o tworzeniu Polskiej Armii we Francji
  http://www.11listopada1918.pl/?q=node/85

  Ciągle usiłowano buntować nam żołnierzy, ciągle szła agitacja, prowadzona głównie w imię Polski, utworzonej aktem 5 listopada, w imię legionów i ich twórcy,

  „4 lipca 1918 r. podczas uroczystego obchodu amerykańskiego Independence Day w Paryżu, urządzonego przez rząd francuski przy udziale wszystkich sprzymierzeńców, flaga polska zawisła po raz pierwszy pośród flag państw sprzymierzonych.

  […] Najważniejsze cele, któreśmy sobie na Zachodzie w swej akcji podczas wojny postawili, zostały urzeczywistnione. Zjednoczenie Polski i utworzenie państwa polskiego zostało przez sprzymierzeńców ogłoszone, jako jeden z warunków pokoju. Polska już miała pozycję państwa sprzymierzonego; państwo to miało w Komitecie Narodowym organ z uznanymi oficjalnie atrybucjami rządu w sprawach zewnętrznych i wojskowych; miało urzędowe przedstawicielstwo dyplomatyczne w mocarstwach sprzymierzonych; Komitet Narodowy miał pod swą władzą armię polską, uznaną za sprzymierzoną i wojującą. Mieliśmy tym samym zapewniony udział w konferencji pokojowej, jako jedno z państw sprzymierzonych.
  Trzeba tu zaznaczyć, że osiągnięcie tej pozycji byłoby niemożliwe bez utworzenia armii polskiej na Zachodzie, a więc bez tego, co dla tej sprawy zrobiła Francja. Posiadanie armii, stojącej u boku sprzymierzonych, było jedyną naszą legitymacją do tytułu państwa sprzymierzonego, a co za tym idzie, do udziału w konferencji pokojowej. Legitymacja ta była niezbędna. Dobrze, że była uznana za wystarczającą. Inaczej, Polska ze swymi legionami, walczącymi po stronie państw centralnych, ze swym Królestwem listopadowym, ze swą Radą Regencyjną, z rządem warszawskim i z jego ciągle ponawianymi deklaracjami, musiałaby być przez państwa zachodnie uznana za sprzymierzeńca państw centralnych i w końcu znalazłaby się wśród zwyciężonych”.
  Roman Dmowski „Polityka polska i odbudowanie państwa” t.II, Warszawa 1989, s. 73-76

  PIŁSUDSKI TO MAJSTERSZTYK TAJNEJ DYPLOMACJI PRUSKIEJ.
  95% Polaków do dziś wierzy, że był bohaterem narodowym i zbawcą Polski.

  W „wyzwolonej” po 1 wojnie Polsce Niemcy, dalej MIMO PRZEGRANEJ WOJNY utrzymywali kontrole przez osadzenie swojego AGENTA PIŁSUDSKIEGO.

  Piłsudski przejął władze z rąk Rady Regencyjnej ( Tworu niemieckiego) w cudowny sposób wprost z Magdeburga, gdzie był internowany na własna prośbę. Oczywiście z inspiracji i na polecenie Niemiec. Przecież nie przebywał w twierdzy magdeburskiej, a cieszył się wolnością. I kto go utrzymywał, kto dawał mu na stół dzienny chleb?

  Zadaniem Piłsudskiego było niedopuszczenie do powstania silnej Armii Polskiej i silnej gospodarczo i terytorialnie Polski. Federalizacja to była koncepcja niemiecka. Po przegranej wojnie stworzenie małych przedtem nieistniejących państw buforowych. Zrealizował ja Piłsudski pod płaszczykiem Federalizacji. Nie byłoby Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy. BYŁABY POLSKA.

  Piłsudski – Socjalista i Bolszewik – ukształtowana osobowość, jako rewolucjonisty na 5-cio letnim zesłaniu kolo Irkucka wraz z innymi bolszewikami i terrorystami.

  Niemcy wysłali , LENINA DO ROSJI, , aby robił rewolucje Bolszewicka, a PIŁSUDSKIEGO DO POLSKI.. .( No właśnie, – po co? Przecież nie po to żeby wyzwalał Polskę , bo to już było negocjowane w Wersalu ) Polska powstała w Wersalu, a tam Piłsudskiego nie było.

  – Legiony Piłsudskiego były największą przeszkoda w rokowaniach Wersalu, bo były sprzymierzone z Niemcami. Dopiero powstanie armii Dmowskiego – Hallera zlikwidowało tę przeszkodę.
  Piłsudski po wylądowaniu w Polsce Armii Hallera (przeszkadzali Niemcy i Anglia) zaczął od jej rozbrajania.

  PIŁSUDSKI TO MASON , Rycerz Kadosz 30 stopień wtajemniczenia. Piłsudski.

  Prusy, masoneria, żydzi zniszczyli Polskę.

  Piłsudski to agent Pruski i główny wykonawca polityki niemieckiej. , Głównym elementem jego gry politycznej było niedopuszczenie do stworzenia silnej Armii Polskiej. ,

  Nie dopuścił do stworzenia ok. 1,000,000 Armii Polskiej (, Rozbicie Zjazdu Polaków Wojskowych w Petersburgu w czerwcu 1917 przez bojówki PPS,). To była olbrzymia i konkretna szansa. Milionowa armia miałaby olbrzymie znaczenie. Zawzięty wróg Rosji Carskiej, ale nie Bolszewizmu.

  W zamian zostały tylko ,Brygady Piłsudskiego 20,000 o praktycznie żadnej istotnej wartości militarnej. ,

  Niedopuszczenie do powstania silnej armii Polskiej – polskich żołnierzy w szeregach zaborców pod koniec 1 wojny światowej. To mogła być 1,000,000 armia – wtedy polska byłaby w całkiem innej pozycji negocjacyjnej.

  Wojska polskie stały na tzw. „Linii Dmowskiego” i bolszewicy dwa razy proponowali rozejm w 23 grudniu 1919 i w 29 styczniu 1920. Bolszewikom zależało na pokoju, bo mieli na głowie walkę z Biała Armią

  W Kwietniu 1920 Piłsudski zerwał rokowania i poszedł na Kijów – zdobywać Ukrainę dla Petlury, bo przecież nie dla Polski. Samowolnie wbrew polskiemu rządowi i rządom aliantów. Brat Petlury był oficerem w wojsku Polskim Pilsudskiego. Ukraina to twór od początku masoński. !! I tak jest również dzisiaj

  Najbardziej utrwalony mit o Piłsudskim to „Cud nad Wislą”

  Piłsudski NIE BYŁ ŻADNYM ZWYCIEZCA BITWY POD WARSZAWĄ W 1920, NIE BYŁ DOWODZĄCYM, NIE BYŁ W OGÓLE NA POLU BITWY POD WARSZAWA.

  Wyprawa na Kijów była nieporozumieniem wojskowym i politycznym , – Wojska sowieckie cofały się same.

  Pobył miesiąc w Kijowie bez celu i zaczął odwrót, ( po co wiec szedł na Kijów??), , a w konsekwencji bitwa pod Warszawa. Piłsudski sprowokował bolszewików do tej wojny.!! ,
  Gdyby Piłsudski i poszedł z Denikinem na Moskwę nie byłoby w ogóle Komunizmu !!!

  Poszedł na Kijow ,wygubił 200,000 żołnierzy, ( kolejny argument o niszczeniu Polskiej Armii) celowe wykrwawianie Armii.

  Wyprawa na Kijów była klęską bardzo daleka w skutkach. Polska byłaby jednolitym krajem od Dyneburga na Łotwie po Kamieniec Podolski na Ukrainie, Mińsk na Białorusi.

  Polska strąciła Iłłkuszte, Drysse, Połock Bobrujsk, Borusow, Słuck, Mozyrz, Starokonstantynów – to tylko straty terytorialne.

  PIŁSUDSKI TO GŁÓWNY HAMULCOWY ODRODZONEJ I NIEPODLEGŁEJ POLSKI .
  Niszczył zdobycze polityczne Dmowskiego – Obozu Narodowego. Odzyskanie Niepodległości to największy sukces dyplomatyczny polskiej dyplomacji, ale przecież nie Piłsudskiego. Bo Piłsudskiego w Wersalu nie było.

  Piłsudski – knuł, destabilizował i konfliktował życie polityczne Polski z trudem kształtowane po 1918. Kulminacja tego był zamach majowy 1926 – finansowany przez Anglie, a właściwie imperium angielsko niemieckie, (od ożenku królowej Victorii z księciem pruskim Albertem – Anglia i Niemcy to właściwie to samo)

  Tak samo jak Masoneria wyrosła z tego samego pnia –Templariusze i Krzyżacy –
  Masoneria to największy wróg Polski – ( Krzyżacy- potem Prusy i Tajne związki o proweniencji krzyżackiej – a w końcu masoneria)

  Piłsudski to KANALIA I SŁUGUS NIEMIECKI – nie był by taki wielki, bezczelny i pewny siebie gdyby nie zaplecze finansowe i ideowe Anglii , Niemiec i masonerii.

  Zamach majowy 1926 finansowała Anglia – 800,000 funtow angielskich lub 3,800,000 złotych zdeponowane w malym żydowskim banku niejakiego Szereszewskiego („Komunikaty”J. Giertycha, Płk Kędzior „Narodowiec”- Lens (Fr).

  To Hitler sam kiedyś powiedział, że uderzył na Polskę, kiedy miał pewność, że jest bezbronna i osamotniona.

  Po zdobyciu Krakowa w 1939 r. Niemcy wystawili WARTĘ HONOROWĄ przy grobie Piłsudskiego.
  Dlaczego??!!!!


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: