„Błogosławiony bądź Izraelu”


Lektura obowiązkowa

“O . . . BLESS THEE, O ISRAEL”

http://uprootedpalestinians.blogspot.com/

Nahida – 2.09.2011 tłumaczenie Ola Gordon

"Najmoralniejsza armia świata".

Kontrolowane przez syjonistów media pełne są anty-islamskiej, anty-szariatowej propagandy i podżegania do nienawiści rasowej i religijnej. Stałe bombardowanie oskarżeniami, kłamstwami i fałszywymi dowodami, podstępnie prezentuje islamski szariat jako zbiór sztywnych i okrutnych przepisów, a islam w ogóle jako zacofany prymitywny system, którego celem jest wprowadzenie go na całym świecie.

W dobie trudności gospodarczych i społecznych, opinia publiczna często przechyla się na stronę ksenofobii. Wywrotowe podżeganie do nienawiści rasowej i religijnej zagraża spójności społecznej, gdyż wrażliwe masy stopniowo adoptują nienawiść i przemoc. Dlatego, zamiast rozwiązywania problemów związanych z teraźniejszością, zachęcają do nienawiści do islamu i muzułmanów, żeby odwrócić uwagę od odpowiedzialnych za te trudności.

Ich „wojna idei” prezentowana jako „informacja” nie może być dalsza od prawdy, o czym wie każdy człowiek mający nawet najmniejszą wiedzę na temat islamu.

Sharia to arabskie słowo dla „drogi do wodopoju”, w religijnym kontekście oznacza „słuszną drogę”.

Szariat nie jest zbiorem praw, a raczej zbiorem zasad sprawiedliwości jako głównym celem.

Jest sześć zasad szariatu:

1. prawo do ochrony życia

2. prawo do ochrony rodziny

3. prawo do ochrony edukacji

4. prawo do ochrony religii

5. prawo do ochrony własności (dostęp do zasobów)

6. prawo do ochrony ludzkiej godności.

Wraz z powstaniem wspólnot ludów wiary muzułmańskiej, tworzono podmioty polityczne, i jak w innych miejscach na świecie, ustanawiano przepisy cywilne, zależnie od różnic regionalnych i lokalnych. Te przepisy pochodzą z dominujących zasad moralnych stosowanych i określanych w różnych miejscach gdzie żyją muzułmanie. Uszczegółowiona ludzkim rozumieniem i interpretacją, podstawa tych przepisów zawarta w głównej islamskiej księdze i źródle, w Koranie, w udokumentowanym powiedzeniu Mahometa znanym jako hadis, a następnie w pracach przeszłych i współczesnych uczonych muzułmańskich, aby umożliwić adaptację i ewolucję. W istocie, jest to taki sam wpływ początkowych religijnych zasad moralnych, jakie występują w każdym kodeksie prawnym na całym świecie.

Nie, sharia nie jest wyryta w kamieniu, czy odlana z cementu. Nie, sharia z definicji nie może być wymuszona na nikim, ani przestrzegania jej zasad nie można nałożyć na nikogo, nie mówiąc o muzułmanach. Tak jak wyznawanie islamu można uznać tylko jeśli przestrzegane jest absolutnie z własnej woli, to samo odnosi się do przestrzegania muzułmańskich zasad moralnych, czyli sharia.

Nawet przedszkolaki wiedzą, że zasady Koranu „żaden przymus w religii” (Koran 2:256) nie można naruszać w żadnym przypadku, ponieważ zasada „żaden przymus w religii” jest fundamentalna w całej muzułmańskiej filozofii.

Jesteśmy usilnie bombardowani nienawistnym podżeganiem syjonistów przeciwko islamowi, i podczas gdy my bezsilnie obserwujemy barbarzyństwa ich wojen podpalających świat, oni twierdzą, że są „najbardziej cywilizowanym” „krajem” i „jedyną demokracją” na Bliskim Wschodzie, liberalnym, miłującym wolność „narodem”, maszerującym na czele „heroicznej wojny” przeciw „islamskiemu terrorowi” i prowadzącym świat do dobrobytu, stabilności i pokoju!

Niemniej jednak te hasbarskie megafony są całkowicie wyciszone w odniesieniu do przerażająco rasistowskiego charakteru „prawa żydowskiego”, znanego jako halacha. Nigdy w najśmielszych snach nie zobaczy się programu czy artykułu w wiodących mediach, który próbowałby ujawnić jakieś dokładne informacje na temat halacha, nie mówiąc o krytykowaniu ich czy poddawaniu kontroli.

W świetle tego, co stało się z Palestyną ​​i Palestyńczykami w ciągu ostatnich dziesięcioleci, jak również w świetle wzrastającej liczby dowodów, które ujawniają bardzo ciemną ideologię, która rozwija się w niektórych środowiskach żydowskich, badanie i analiza tzw. halacha (prawo żydowskie) jest konieczne, jeśli chcemy zbliżyć się do zrozumienia talmudystów, ich mentalności, ich moralności i zachowania, kiedy nadal duszą Palestynę angażując się ​​w wieczne ludobójcze wojny. Ale co ważniejsze, badanie halacha otworzy oczy na to, co jest gorsze, ich przyszłe plany dla świata, które obejmują prowadzenie ludobójczych wojen.

Ponadto, niezwykle ważne jest dokładne zbadanie halacha, gdyż prawa proponowane dla Gojów, czyli „Siedem Praw Noego”, już są zintegrowane z prawem wielu krajów, w tym USA, Japonii i wielu innych, z pełnym błogosławieństwem najwyższych organów ustawodawczych tych krajów:

Siedem Praw Noego uznał Kongres USA w preambule do ustawy z 1991 r., która ustanowiła Dzień Edukacji, na cześć urodzin rabina Menachema Mendla Sznersona, przywódcy ruchu Chabad-Lubawicz.

Ważne jest by zauważyć, że podczas gdy niektóre z tych praw Noego brzmią pozornie łagodnie i nieszkodliwie, mają też znacznie bardziej złowrogie skutki. W szczególności kiedy obowiązkowa jest zgoda na utworzenie żydowskich sądów do egzekwowania tych praw żydowskich w stosunku do obywateli nie-Żydów. Jeszcze bardziej alarmujące są sztywne i okrutne „wyroki”, jakie się marzą tym rasistowskim, supremacyjnym talmudystom na każdego przestępcę.

Z opadającymi szczękami i szeroko otwartymi ustami możemy oglądać ambasadorów podpisujących deklarację przestrzegania 7 Praw Noego, i z wybałuszonymi oczami możemy również odkrywać ścisłe związki i bliskie relacje między Izraelem i rasistowskim Chabad Lubawicz.

Teraz chciałabym zaprosić Państwa do „spróbowania” halacha, proszę usiąść, wziąć głęboki oddech, zapiąć pasy i trzymać dłonie na ramionach krzesła.

Zapewniam ponownie, że to nie są „protokoły”, ani „fałszywki”:

Otwierający cytat:

Prawa królów i ich wojen [THE LAWS OF KINGS AND THEIR WARS]

6. obowiązek zniszczenia siedmiu narodów żyjących na Ziemi Kananejskiej

7. zakaz pozwolenia im na przeżycie

8. obowiązek zniszczenia potomków Amaleka

9. obowiązek pamiętania tego co zrobił Amalek.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 1

Izrael miał nakazane spełnić 3 mitzvot po wejściu na Ziemię Obiecaną:

1. wybrać króla, Pwt. 17:15: „tego tylko ustanowisz królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze spośród twych braci – tego uczynisz królem. Nie możesz ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie byłby twoim bratem”

2. unicestwić potomków Amaleka, Pwt. 25:19: „Gdy Pan, Bóg twój, da ci bezpieczeństwo od wszystkich twoich wrogów okolicznych w kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, w posiadanie, wymażesz imię Amaleka spod nieba. Nie zapomnij o tym!”

3. zbudować Dom Wybrańców Boga, Pwt. 12:5: „lecz szukać będziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomiędzy wszystkich pokoleń, by tam umieścić swe imię na mieszkanie, tam pójdziecie”.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 2:

„Nasienie Amaleka winno być unicestwione zanim zbudowana zostanie świątynia”

„Spośród konwertytów na judaizm powinien być wybrany król, ‚nie możecie mianować obcego, który nie jest waszym współbratem'”.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 4:

„To nie dotyczy tylko monarchy, ale wszystkich stanowisk władzy w Izraelu. Konwertyta nie może służyć jako dowódca armii, dowódca pięćdziesięciu, ani dowódca dziesięciu. Nie może nawet nadzorować przydziału wody ze strumienia na różne pola. Mianujecie króla nad wami spośród waszych współbraci. To zakłada, że wszystkie mianowania muszą być ‚spośród współbraci'”.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 5:

Nie można mianować kobiety na króla. Kiedy opisuje się monarchę, Tora akceptuje rodzaj męski wyrazu król, a nie żeński.

Ta zasada odnosi się również do wszystkich innych stanowisk władzy w Izraelu. Tylko mężczyźni powinni być na nie mianowani.

Miszna Tora, rozdział 1, halacha 6:

Królem czy Wysokim Kapłanem nie powinien być mianowany ani rzeźnik, ani fryzjer, ani kąpielowy, ani garbarz. Nie z powodu wrodzonej wady, ale dlatego, że ich zawód jest mniej prestiżowy, ludzie zawsze będą ich lekceważyć.

Osoba, która wykonywała jeden z tych zawodów nawet jeden dzień, jest zdyskwalifikowana dla monarchii.

Miszna Tora, rozdział 3, halacha 2:

„On (król) nie będzie miał zbyt wielu żon” Pwt. 17:17. Według tradycji ustnej, nie może mieć więcej niż 18 żon.

Miszna Tora, rozdział 3, halacha 8:

Każdy kto buntuje się przeciwko królowi może być zabity przez króla.

Nawet jeśli król rozkaże komuś udać się w określone miejsce, a ten odmówi, albo rozkaże mu nie opuszczać domu, a on wyjdzie, winowajca może być skazany na śmierć. Król może go zabić jeśli zechce, Joz. 1:18: „Ktokolwiek sprzeciwi się twemu głosowi i nie będzie posłuszny twemu słowu we wszystkim, co mu rozkażesz, musi umrzeć”.

Podobnie w przypadku każdego kto żenuje lub zawstydza króla, może zostać zabity tak jak Szim’i ben Gera.

Król może zabić tylko przez dekapitację. Może również więzić sprawców i nakazać bicie ich rózgami, żeby zachować jego honor. Ale może nie konfiskować jego posiadłości. Jeśli tak zrobi, uważa się to za kradzież.

Miszna Tora, rozdział 3, halacha 10:

On (król) może zabić wielu jednego dnia, powiesić ich i pozostawić wiszących na wiele dni w celu wywołania strachu w sercach i zniszczenia władzy niegodziwych na ziemi.

Miszna Tora, rozdział 4, halacha 9:

Posiadłości wszystkich zabitych przez króla, należą do króla. Podobnie wszystkie skarby należące do królów podbitych przez niego królestw stają się własnością króla.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 1:

Król nie będzie wszczynał innych wojen przed milchemet mitzvah. Co to jest milchemet mitzvah? Wojna przeciwko siedmiu państwom, które okupowały Eretz Yisrael, wojna przeciwko Amalekom i wojna po to, by pomóc Izraelowi z atakującym go wrogiem.

Później może wszcząć milchemet mitzvah (wojna agresywna), czyli toczoną z innymi państwami po to, by poszerzyć granice Izraela lub zwiększyć jego wielkość i reputację.

[Pięknie, prawda?!]

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 3:

Król może przekraczać płoty otaczające pola i winnice, aby zrobić drogę i nikt nie może tego kwestionować.
Nie ma ograniczeń co do drogi, jaką król może zrobić. Przeciwnie, może być tak szeroka, jak to konieczne. Nie musi robić drogi krzywej z powodu pojedynczej winnicy lub pola. Przeciwnie, może robić prostą drogę i toczyć swoją wojnę.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 4:

Pozytywny jest nakaz unicestwienia siedmiu narodów, które mieszkały w Eretz Yisrael. Pwt. 20:17: „Zniszczycie je całkowicie”.

Każdy kto natknie się na jednego z nich i go nie zabije, narusza negatywny nakaz. Pwt. 20:16: „Nie pozwólcie przeżyć nikomu”. Pamięć o nich już została zatarta.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 5:

Podobnie pozytywny jest nakaz zniszczenia pamięci o Amaleku. Pwt. 25:19: „Zatrzecie pamięć o Amaleku”.

Pozytywnym nakazem jest również ten stałej pamięci o ich złych czynach i ich pułapce zastawionej na Izrael, żeby wzbudzić naszą wobec nich nienawiść. Pwt. 25:17: „Pamiętajcie co Amalek wam zrobił” Tradycja ustna naucza: „Pamiętajcie – waszymi ustami. . . nie zapomnijcie – w waszych sercach”, gdyż zakazuje się zapomnieć nienawiść i wrogość wobec nich.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 6:

Wszystkie ziemie zdobyte przez Izrael w wojnach prowadzonych przez króla i aprobowane przez sąd, uważa się za zdobyte przez lud. Dlatego oni mają taki sam status jak Eretz Yisroel, który został zdobyty przez Joszua pod każdym względem. To odnosi się tylko jeśli zdobyto je po podboju Eretz Yisroel, jak opisano w Torze.

Miszna Tora, rozdział 5, halacha 9:

Zakazuje się opuszczania Eretz Yisrael do diaspory w ogóle, poza wyjątkami:

– by studiować Torę

– by zawrzeć związek małżeński, lub

– by chronić majątek przed Gojami.

[i tutaj, spójrzmy jacy oni są mili, wdzięczni i kochający pokój, taki rodzaj pokoju jaki oferują Palestyńczykom, dzień w dzień]

Miszna Tora, rozdział 6, halacha 1:

Wojna, ani hareshut milchemet, ani milchemet mitzvah, nie powinna być prowadzona przeciwko nikomu, dopóki nie zaoferuje mu się możliwości pokoju. Pwt. 20:10: „Kiedy podejdziecie do miasta żeby prowadzić wojnę, powinniście zaproponować rozwiązanie pokojowe”.

Jeśli przeciwnik akceptuje ofertę pokoju i zobowiązuje się przestrzegać siedem mitzvot, które nakazano potomkom Noego, żaden z nich nie powinien być zabity. Przeciwnie, powinni zostać zniewoleni. Pwt. 20:11: „Zostaną waszymi poddanymi i będą wam służyć”.

Jeśli zgadzają się na poddaństwo, a nie akceptują podporządkowania, lub jeśli akceptują podporządkowanie, a nie zgadzają się na poddaństwo, ich oferta nie powinna być brana pod uwagę. Muszą przyjąć oba warunki.

Podporządkowanie, które muszą przyjąć polega na życiu na niższym poziomie, lekceważeniu i pokorze. Nigdy nie wolno im podnosić głów przeciwko Izraelowi, ale muszą pozostać podporządkowani pod ich rządami. Oni nigdy nie mogą być mianowani nad Żyda w żadnej sprawie w ogóle.

Poddaństwo jakie muszą zaakceptować to gotowość do wspierania służby dla króla pieniędzmi i osobiście, np. budowa murów, umacnianie twierdz, budowa pałacu króla itp. I Kr. 9:15-22: „Taki jest hołd, który król Salomon podjął celem budowy świątyni Pańskiej, swego pałacu, Milo, murów jerozolimskich, . . . wszystkie miasta-spichlerze, które należały do Salomona, . . . Całą ludność pozostała z Amorytów . . . Salomon zaciągnął ich do robót niewolniczych po dziś dzień”.

Przeciwnie, Salomon nie zaciągnął do robót niewolniczych synów Izraela. Oni byli wojownikami, jego osobistymi sługami, jego książętami, kapitanami, oficerami jego rydwanów i jego jeźdźcami.

Miszna Tora, rozdział 6, halacha 4:

Jeśli nie zgodzą się na pokojowe rozwiązanie, albo jeśli zgodzą się, a odmówią przestrzegania siedmiu mitzvot, powinno się wszcząć przeciw nim wojnę.

Wszystkich dorosłych mężczyzn powinno się zabić. Ich pieniądze i ich dzieci powinny być traktowane jako łup, ale ani kobiet ani dzieci nie powinno się zabijać. Pwt. 20:14: „Ale kobiety i dzieci … przyjąć jako łup”. Określenie ‚dzieci’ odnosi się do mężczyzn w wieku poniżej dorosłości.

Powyższe odnosi się do milchemet hareshut toczonych z innymi narodami. Ale jeśli jeden z siedmiu narodów lub Amalekici odmówią przyjęcia pokojowego rozwiązania, ani jedna dusza z nich nie może pozostać przy życiu, tak jak Pwt. 20:15-16 czytamy: ” Tak postąpisz ze wszystkimi miastami .. . . nie należącymi do pobliskich narodów. Tylko w miastach należących do narodów . . .niczego nie zostawisz przy życiu”. Podobnie, w odniesieniu do Amalekitów, Pwt. 25:19 czytamy: „Wymażcie pamięć o Amalekitach”.

Miszna Tora, rozdział 6, halacha 7:

Kiedy organizuje się oblężenie wokół miasta do zdobycia, nie powinno być ono otoczone ze wszystkich czterech stron, tylko trzech. Należy pozostawić drogę do ucieczki mieszkańcom i wszystkim tym, którzy pragną, aby ratować życie, jak jest napisane w Lb. 31:7: „Osaczyli Madianitów jak Bóg nakazał Mojżeszowi”. Zgodnie z tradycją, nakazał im zorganizować oblężenie jak opisano.

[[[Mój Boże, czy to nie przypomina nam, Palestyńczykom, tego co zrobili w 1948 i 1967!!!]]]

Miszna Tora, rozdział 6, halacha 11:

Powinniśmy zorganizować oblężenie gojowskich miast przynajmniej przez 3 dni przed szabasem. Możemy angażować się w bitwę z nimi każdego dnia, nawet w szabas, jak mówi Pwt. 20:20: „będziecie prowadzić wojnę z miastem dotąd, aż je ujarzmicie”. Nasi mędrcy wyjaśniają: to implikuje ‚nawet w szabas’. To odnosi się zarówno do milchemet mitzvah jak i milchemet hareshut.

Miszna Tora, rozdział 8, halacha 2:

Podobnie, żołnierz może wchodzić w relacje seksualne z kobietą kiedy ona jest jeszcze Gojką, jeśli jego naturalna potrzeba go do tego zmusi. Ale może nie angażować się w relacje seksualne z nią i udać się w drogę. W przeciwnym wypadku, musi przyprowadzić ją do swojego domu. Pwt. 21:11 stwierdza: „Jeśli widzisz piękną kobietę wśród więźniów … zabierzesz ją do swojego domu …”

Miszna Tora, rozdział 8, halacha 3:

Relacje z yefat toar dozwolone są tylko jeśli ona jest wśród więźniów, jak mówi werset: „jeśli widzisz piękną kobietę wśród więźniów”. To dozwolone jest bez względu na to, czy kobieta jest dziewicą czy nie, nawet jeśli jest mężatką, gdyż nie uznaje się małżeństw gojowskich.

Pewna liczba praw pochodzi z egzegezy wersetu z Pwt cytowanego wyżej: „Jeśli potrzebujesz” – nawet kiedy nie jest piękna.

Miszna Tora, rozdział 8, halacha 10:

W tym samym zakresie, Wszechmogący nakazał Mojżeszowi zmusić wszystkich mieszkańców świata do zaakceptowania przykazań danych potomkom Noego.
Jeśli ktoś nie akceptuje tych przykazań, powinien być zabity. Osoba, która formalnie akceptuje te przykazania nazywa się rezydentem-cudzoziemcem. To obowiązuje w każdym miejscu. Akceptacja ta musi być złożona w obecności trzech uczonych w Torze.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 2:

To odnosi się do każdego Goja, który wielbi fałszywych bogów, pod warunkiem, że wielbi ich w akceptowany sposób.

zabić za każdy rodzaj obcego kultu, który żydowski sąd uzna za zasługujący na karę śmierci. Ale Goj nie zostanie zabity za obcy kult, jeśli sąd żydowski nie uzna go za zasługujący na karę śmierci. Niemniej jednak, nawet jeśli Goj nie zostanie stracony za te formy kultu, zabrania mu się angażowania się w każdy z nich.
Nie możemy pozwolić im na stawianie pomników czy rozmieszczanie Asherah [boginie], lub malować obrazów, nawet tylko ze względu na ich piękno

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 3:

Goj który przeklina imię Boga, używając unikalne Jego imię, czy jedno z innych Jego imion, w każdym języku, odpowiada za to. Prawo nie odnosi się do Żydów.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 4:

Goj który zabije jakąś duszę, nawet płód w łonie matki, powinien za to zostać zabity. Podobnie kiedy zabije człowieka, który mógłby umrzeć w inny sposób w najbliższej przyszłości, postawi go przed lwem, lub głodzi człowieka na śmierć, powinien zginąć, gdyż tak czy inaczej, on zabił.

Podobnie człowiek powinien zginąć jeśli zabił prześladowcę, podczas gdy mógł oszczędzić ofiarę potencjalnego prześladowcy, okaleczając jedną z kończyn prześladowcy. Te przepisy nie odnoszą się do Żydów.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 10:

Podobnie Goj, który angażuje się w relacje z żydowską dziewczyną, która została konsekrowana, ma być ukamienowany z jej powodu, takie jest prawo dotyczące Żydów. Jeśli angażuje się w relacje z nią po tym, kiedy przeszła ceremonię ślubną, ale nie miała relacji z mężem, powinien zostać uduszony według prawa żydowskiego. Jednakże, jeśli angażuje się w relacje z Żydówką po jej jednokrotnym zaangażowaniu w relacje z mężem, ma zostać skazany na śmierć przez ścięcie głowy, jak gdyby był on zaangażowany w relacje z Gojką.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 9:

Goj odpowiada za naruszenie zakazu złodziejstwa jeśli ukradł od innego Goja czy Żyda.

Dotyczy to tego, kto na siłę rabuje człowieka lub kradnie pieniądze, porywacza, pracodawcy, który nie wypłaca robotnikowi itp.,, a nawet pracownika, który spożywa to co pracodawca produkuje kiedy on sam nie pracuje. We wszystkich takich przypadkach odpowiada za to i jest uważany za złodzieja. W odniesieniu do Żydów, prawo jest inne.

Podobnie odpowiedzialny jest Goj za kradzież przedmiotu wartego mniej niż p’rutah, tzn. kiedy jeden Goj kradnie rzecz wartą mniej niż p’rutah i drugi ukradnie to jemu, obaj zostaną zabici z tego powodu.

Miszna Tora, rozdział 9, halacha 14:

Jak mają Goje spełnić przykazanie ustanowienia praw i sądów? Mają obowiązek mianowania sędziów i urzędników sądowych w każdym głównym mieście, w celu wydawania wyroków w kwestii tych 6 mitzvoh, oraz upominać ludzi odnośnie ich przestrzegania.

Goj który łamie te 7 przykazań zostanie stracony przez dekapitację. Z tego powodu wszyscy mieszkańcy Shechem musieli zginąć. Shechem porwany. Oni przestrzegali, i byli świadomi swoich czynów, ale nie osądzili go.

Goj zostaje zabity na podstawie zeznania świadka i werdyktu jednego sędziego. Nie wymaga to ostrzeżenia. Krewni mogą być świadkami. Ale kobieta nie może być ani świadkiem ani sędzią.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 3:

Goj który jest konwertytą, był obrzezany i zanurzył się w mikveh, a później zdecydował wyrzec się Boga i powrócić do poprzedniego statusu obcego rezydenta, nie otrzyma na to pozwolenia. Będzie musiał pozostać Izraelitą w pełnym zakresie, albo zginąć.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 5:

Już wyjaśniono to, że Gojów zawsze zabija się przez dekapitację, oprócz kiedy któryś z nich angażuje się w relacje z żoną Żyda, lub konsekrowaną panną. W ostatnim przypadku podlega ukamienowaniu.

Jeśli angażuje się z relacje z poślubioną żoną Żyda, a wcześniej mieli ze sobą relacje, podlega uduszeniu.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 6:

Goj który uderzy Żyda może umrzeć za wyrządzenie mu nawet najmniejszej szkody. Niemniej jednak nie podlega egzekucji.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 9:

Goj który bada Torę podlega karze śmierci. Oni powinni badać własne mitzvot. Podobnie Goj który odpoczywa nawet w dniu roboczym, uważając ten dzień za szabas, podlega karze śmierci. Nie trzeba dodawać że podlega tej karze jeśli robi sobie święto.

Ogólna zasada w takiej sprawie jest następująca: nie wolno im tworzyć nowej religii czy mitzvot w oparciu o swoje decyzje. Mogą albo stać się konwertytami i przyjąć wszystkie mitzvot, albo zatrzymać swój statut bez dodawania czy bagatelizowania ich.

Jeśli Goj bada Torę, przestrzega szabas, czy tworzy praktyki religijne, żydowski sąd powinien poddać go karze chłosty, ukarania go, oraz poinformowania, że podlega karze śmierci. Ale podlega egzekucji.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 11:

Żydowski sąd ma obowiązek mianowania sędziów dla tych obcych rezydentów do osądzania ich zgodnie z ich statusem, żeby świat nie stał się dekadencki. Jeżeli sąd uzna za stosowne powołać sędziów z obcych rezydentów, może to zrobić. Jeśli sąd uzna za stosowne mianować ich spośród Żydów, może to zrobić.

Miszna Tora, rozdział 10, halacha 12:

Jeśli jest spór między Żydem i bałwochwalcą: jeśli Żyd wypadnie lepiej według ich praw, są sądzeni według ich praw. Kiedy wyrok zostaje wydany, sędziowie wyjaśniają: ‚wasze prawo nakłada taki wyrok’.

Jeśli Żyd wypadnie lepiej według naszych praw, są sądzeni zgodnie z prawami Tory. Kiedy zostaje wydany wyrok, sędziowie wyjaśniają: ‚nasze prawo nakłada taki wyrok’. Wydaje mi się, że takie podejście nie jest stosowane w odniesieniu do obcych rezydentów. Przeciwnie, on jest zawsze sądzony według ich praw.

Miszna Tora, rozdział 12, halacha 1:

Nie należy sądzić, że w erze mesjańskiej każdy aspekt świata natury ulegnie zmianie, lub będą innowacje w dziele tworzenia. Przeciwnie, świat nadal będzie zgodny ze swoim planem.
Chociaż Izajasz 11:06 mówi: „wilk zamieszka wraz z barankiem, lampart będzie leżał z koźlęciem”, te słowa są metaforą i przypowieścią. Interpretacji przepowiedni jest następująca: Izrael będzie mieszkał bezpiecznie z bezbożnymi Gojami, którzy są podobni do wilka i lamparta

Miszna Tora, rozdział 12, halacha 5:

W tej erze, nie będzie ani głodu ani wojny, zazdrości ani rywalizacji, gdyż dobro będzie płynąć obficie i wszystkie atrakcje będą swobodnie dostępne jak pył. Okupacja całego świata będzie jedynie po to, by poznać Boga.

Dlatego Żydzi będą wielkimi mędrcami i będą znać tajemne sprawy, posiadając wiedzę ich Stwórcy zgodnie z pełnym zakresem potencjału ludzkiego, jak oświadcza Izajasz 11:9: „świat napełni się znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze”.

Komentarzy 14 to “„Błogosławiony bądź Izraelu””

 1. Jack Ravenno Says:

  A syjoniści nie są antychrześcijańscy??
  Ajajaj… a jaki ten islam dobry jest…nnoo – miód na serce wręcz.

  Syjoniści – qwa – mają w nienawiści cały świat. To ich zniszczy ale najpierw dadzą wszystkim dobrze w kość.

 2. Jack Ravenno Says:

  O tak – sharia jest słuszną drogą… a ten tekst

  „Nawet przedszkolaki wiedzą, że zasady Koranu „żaden przymus w religii” (Koran 2:256) nie można naruszać w żadnym przypadku, ponieważ zasada „żaden przymus w religii” jest fundamentalna w całej muzułmańskiej filozofii.”

  …powala na kolana. Taa – żaden przymus w religii. To co w koranie robi zabijanie niewiernych? Uwaga na ten tendencyjny i spaczony artykuł !

  Artykuł został napisany przez muzułmankę i uosabia muzułmański punkt widzenia. A ponadto obawiam się, że w licytacji która cywilizacja zabiła więcej „niewiernych”, bądź nawróciła ich mieczem, to właśnie nasza – zachodnia, zdecydowanie przoduje. Admin

 3. Święty Says:

  Moze nie w temacie. Pracowalem z muzulmanami, robilem z nimi interesy i nigdy nie zauwazylem i nie odczulem jakiegos rodzaju fanatyzmu o jakim glosno nadaja media. Na poczatku balem sie ich, ale moj strach byl nakierowny przez TV i prase. To sa ludzie religijni, czca tradycje, a przede wszystkim dbaja o rodzine. Wiem,ze bywa roznie,ale ja mam takei doswiadczenia

 4. Anonim Says:

  Przytaczajcie jak najwięcej z ich Talmudu, czyli kodeksu przestępczego dla narodku (?), który w swoim kompleksie wyższości, który jest konsekwencją kompleksu niższości, sam się wybrał na właściciela galaktyki i Pana Boga zniewolił.

 5. Jack Ravenno Says:

  @Admin

  „Artykuł został napisany przez muzułmankę i uosabia muzułmański punkt widzenia.”

  A ja zawsze myślałem, że najważniejsza jest PRAWDA a nie punkt widzenia.
  RELATYWIZM jest widomą oznaką zepsucia.

  Poza tym – nie chodzi tu o licytowanie kto kogo, dlaczego, na co i po co tylko o JAWNE kłamstwa zawarte w tekście. A przytaczanie talmudu WSZYSTKIM gojom może otworzyć oczy.

 6. thetomek4791 Says:

  Prawda jest niezaprzeczalna,to są fakty,wydarzenia.Punkt widzenia jest zupełnie czymś innym.Nie można tego mieszać.Punkt widzenia dotyczy racji,a nie prawdy.Prawda jest wolna od subiektywnej czy obiektywnej oceny.Jest po prostu czysta.Nie można mylic,mieszać tych pojęć.Pozdrawiam

 7. katerina404 Says:

  Jack Ravenno, a kto Ciebie tak nawiedził? Skąd Ty czerpiesz taką wiedzę? To są farmazony i utarte slogany co piszesz. Piszesz i nawet nie wiesz dokładnie co i skąd Ci się to wzięło. A ja wiem, z systematycznego prania Twojego mózgu. Powtarzasz utarte frazesy jako swoje własne przekonania, nie mając ani ksztyny pojęcia o kulturze islamu. Najlepiej mogą ocenić to ludzie, którzy mieli z nimi bezpośredni kontakt. Tu mamy przykład kolegi Świętego, który pracował z nimi i miał możliwość poznania ich z bliska. Ja będę drugą osobą, która ich będzie bronić w całej rozciągłości, gdyż pracowałam w Ambasadzie Libanu, przebywałam bardzo dużo w towarzystwie samego ambasadora, znałam całą jego rodzinę i wśród jego rodziny czułam się bardzo dobrze. Są bardzo rodzinni, cierpliwi i towarzyscy. Wszystko inne to mity i medialne śmiecie. Powiem więcej Arabowie, czyli w większości islamiści bardzo szanują religię innych narodów i tego samego wymagają w zamian. Tak naprawdę nienawidzą oni jedynie Żydów, ale to wynika z nastawienia Żydów do nich i krzywd jakie im wyrządzili i nadal wyrządzają. Jak ktoś zaczyna walić w tą antyislamską nutkę, to przeraża mnie i zniesmacza jak ludzie łatwo ulegają medialnej manipulacji i jak lekko powtarzają bezmyślnie niczym nie poparte, ani przez siebie niezweryfikowane poglądy.

 8. katerina404 Says:

  Dodam jeszcze, że wyżej wspomniany ambasador zatrudniał u siebie Egipcjanina jako kucharza i ten młody chłopak miał identyczne poglądy jal Libańczycy i wielki szacunek dla innych cywilizacji i narodów i posiadał bardzo dużą wiedzę historyczną i dużą kulturę osobistą.

 9. abdurrahim Says:

  Jestem muzulmaninem urodzonym w Polsce,z matki Polki i ojca Kurda ,stad jezyk polski nie jest mi obcy.Choc nie zamieszkuje w waszym kraju szanuje i kultywuje jego jezyk,historie i kulture.Niestety wypowiedzi typu tych prezentowanych przez Jack Raveno to pokaz czegos co ta kulture osmiesza i brudzi.To wynik medialnego oglupiania ,tacy ludzie to ofiary dzialania hasbary.Milo jest natomiast gdy slyszy sie glosy rozsadku i odrzucania medialnych schematow.

 10. thetomek4791 Says:

  Brawo Katerina.Wszycho i na temat;Ludzie mylą judaizm z islamem.Arabowie póki co nie okupują naszego kraju,więc nie mam podstaw by czuć do nich wrogość czy nienawiść

 11. MatkaPolka Says:

  Czy w Polsce jest już Palestyna?
  Kiedy w Polsce doczekamy się Palestyny?

  Czego możemy nauczyć się od Arabów?
  http://marucha.wordpress.com/2011/05/18/czego-mozemy-nauczyc-sie-od-arabow

  A czego można spodziewać się po Żydach

  Israel: God’s Chosen People Nród Wybrany przez Boga

  http://uprootedpalestinians.blogspot.com/2010/11/israel-gods-chosen-people.html

  Izrael może poszczycić się wyłącznością i następującymi osiągnięciami

  • Israel was established upon the ruins of another nation that it destroyed; Palestine
  Państwo Izrael Naród powstały na ruinach innego państwa Palestyny, które zniszczył

  • Israel hold the world record in the number of towns & villages it ethnically cleansed…500+
  Izrael dzierży rekord świata pod względem ilości miast I wiosek gdzie dokonano czystek etnicznych 500+

  • Israel holds the world record in the number of refugees it deported…4 million +
  Izrael dzierży rekord świata pod względem ilości uciekinierów których deportował 4 mln

  • Israel holds the world record in the number of homes it demolished…60 thousand +
  I Izrael dzierży rekord świata pod względem ilości domów, które zniszczył

  • Israel is the country with the highest record of UN condemnation…500+ times
  Izrael to państwo, które zostało najwięcej razy potępione w rezolucjach ONZ 500 +

  • Israel is the country with the highest number of protective US Security council vetoes…100+ times
  Izrael to państwo z największa Izrael to państwo ilością zawetowanych przez USA rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących Israela i chroniących Izrael

  • Israel has killed more innocent civilians per capita than any other country…50 thousand+
  Izrael to państwo z rekordową Iloscią zabitych niewinnych ludności cywilnej na głowę jednego mieszkańca

  • Israel has imprisoned more civilians per capita than any other country…250 thousand+
  W Izraelu jest największa ilość uwiezionych cywilów przypadająca na głowę jednego mieszkańca

  • Israel has rendered more innocent civilians handicapped per capita than any other country…50 thousand+
  Izrael to państwo w którym przypada największą na głowę jednego mieszkańca ilość Ilość kalek na skutek działań wojennych przeciw ludności cywilnej

  • Israel has injured more innocent civilians per capita than any other country…200 thousand+
  Ilość rannych w wyniku działań wojennych przeciw ludności cywilnej na głowę jednego mieszkańca

  • Israel has only two countries to defend its policies in the United Nations. These countries are America & Micronesia. The population for Micronesia as of June 2008 is only 108,000
  Tylko dwa kraje bronia Polityki Israela w Radzie Bezpieczeństwa ONZ USA I Mikronezja (państwo liczace 108, 000 mieszkańców

  • Israel is the only country on Earth that denies the right of return of refugees
  Izrael to jedyne państwo na kuli ziemskiej, które omawia prawa powrotu dla uciekinierów

  • Israel is the only country on Earth that still occupies a whole other country & parts of two other countries
  Izrael to jedyne państwo na Ziemi, które cały czas okupuje inne państwo i części dwóch innych państw

  • Israel is the only country on Earth that publicly, steals the water of its neighbors
  Izrael to jedyne państwo na Ziemi, które kradnie wodę od sąsiednich państw

  • Israel is the only country on Earth that has legalized home demolishing as a method of collective punishment
  Izrael to jedyne państwo na Ziemi, które zalegalizowało niszczenie domow jako karę i zbiorowa odpowiedzialność

  • Israel is the only country on Earth that uproots trees as a method of collective punishment
  Izrael to jedyne państwo na Ziemi, w którym stosuje się niszczenie i wyrywanie z korzeniami drzew jako kare I metodę odpowiedzialności zbiorowej

  • Israel is the only country on Earth that deliberately targets civilian infrastructure and justifies it
  Izrael to jedyne państwo na Ziemi w którym Celowo niszczy się cywilną infrastrukturę oraz uzasadnia I usprawiedliwia takie działanie

  • Israel is the only country on Earth that legalized assassination
  Izrael to jedyne państwo na Ziemi, które legalizuje zabójstwa.

  • Israel stands unique in using human shields in military operations
  Izrael to jedyne państwo na świecie, używa tarcze ludzkie w swoich operacjach militarnych

  • Amongst all countries, Israel is the only one that has legalized torture
  Izrael to jedyne państwo pośród innych państw , które legalizuje tortury

  • Israel is the only country on Earth that builds illegal settlements in occupied lands
  Izrael to jedyne państwo które buduje swoje osiedla na ziemiach innych państw przez siebie okupowanych

  • Israel is the only country on Earth that publicly jails activists without trial
  Izrael to jedyne państwo na ziemi, które więzi aktywistów politycznych bez przewodu sądowego

  • According to the Guinness Book of World Records, Israel has created the highest number of checkpoints
  Izrael według Rekordów w ksiażce Guinnesa stworzył najwiekszą ilość ilosci posterunków kontrolnych

  • Israel is the only country on Earth whose checkpoints deny women access to hospitals, they give birth alone and babies usually die
  Izrael to jedyne państwo, w którym Posterunki kontrolne zabraniają kobieta w ciąży wstępu do szpitala w celu urodzenia dziecka; Kobiety rodzą same, a dzieci zwykle umierają przy porodzie

  • Israel is exceptional in being the only country on Earth whose checkpoints deny patients access to hospitals, and they end up dying
  Izrael to jedyne państwo w którym posterunki kontrolne zabraniaja wstępu pacjentom do szpitala I pacjenci umierają

  • Israel is the only country on Earth whose checkpoints are where wedding parades come to an end
  Izrael to jedyne państwo w którym posterunki kontrolne Na paradach ślubnych

  • Israel is the only country on Earth who check points schoolchildren, denies them access to school, and puts an end to their classes
  Izrael to jedyne państwo w którym istnieją posterunki kontrolne Dla dzieci szkolnych zabraniajace dzieciom wstępu do szkoły

  • Israel is one of two countries that, against International Law, use cluster bombs and depleted uranium bombs. America is the other…what a surprise huh?
  Tylko dwa państwa na świecie uzywają bomb odłamkowych I bomb zawierających zubożony uran
  USA i Izrael

  • Israel holds the world record in the number of soldiers refusing to serve in the army
  Izrael to jedyne państwodzirży rekord świata pod względem Ilość żołnierzy odmawiających służby wojskowej

  • Israel despite being a rich country, receives the highest financial aid, more than the sum aid to all sub-Saharan Africa!
  Izrael to jedyne państwo bedąc bogatym krajem otrzymuje największą pomoc finansową przewyższająca pomoc dla wszystkich krajow Afrykąńskich poniżej Sahary

  • Israel claims its enemies want to wipe it off the map, but it has indeed wiped a whole country called Palestine off the map!
  Izrael to jedyne państwo które twierdzi , że wrogowie Israela chcą zetrzeć państo Israel z mapy świata, a w istocie to Israel starło z mapy Państwo zwane Palestyną.

  • Israel is the country that has introduced nuclear weapons into the Middle East. But the only country in the Middle East that refuses to sign the nuclear non-proliferation treaty
  Izrael to jedyne państwo na Bliskim Wschodzie posiadające broń jądrową, I które odmawia podpisania układu o nierozprzestrzenianie broni jądrowej.

  • Israel is the only country that still has a segregation wall
  Izrael to jedyne państwo Ktore buduje i ma mury dla segregacji rasistowskie

  • Second to South Africa, Israel is the only country to establish an apartheid regime
  Izrael to Drugie państwo na świecie, które oficjalnie głosi politykę apartheidu

  • Israeli engineers developed the worlds’ first iron gates on roads
  Izraelscy inżynierowie jako pierwsi na swiecie buduja żelazne bramy na drogach

  • Israeli engineers developed the worlds’ first cities turned into jails with gates and opening hours
  Izraelscy inżynierowie Pierwsze na świecie miasta zamienione w wiezienia z bramami I godzinami otwarcia

  • Israeli engineers developed the worlds’ first apartheid walls
  Izraelscy inżynierowie budują mury dla segregacji rasistowskie

  • Israeli engineers developed the worlds’ first electrified segregation fences
  Izraelscy inżynierowie Płoty pod napięciem służące do segregacji rasowej

  • Israeli engineers developed the worlds’ first ‚eyes specific’ rubber bullets
  Izraelscy inżynierowie opracowali pociski gumowe na oczy

  • Israeli engineers developed the worlds’ first abortion efficient, infant killing tear gas
  Izraelscy inżynierowie opracowali gaz łzawiący zabijający nienarodzone dzieci

  • Israeli engineers developed the worlds’ first humiliation guaranteed human cages
  Izraelscy inżynierowie budują Klatki dla ludzi w celu poniżania

  • Israel is the only country on Earth that has a political party that publicly advocates ethnic cleansing of native citizens (Palestinians)
  Izrael to jedyne państwo w którym isnieje Partia polityczna, która publiczne popiera czystki etniczne

  • Israel is the only country on Earth that still has racist laws that discriminate against native citizens (Palestinians)
  Izrael to jedyne państwo Rasistowskie prawa dyskryminujące wymierzone przeciwko etnicznej ludności tj Palestyńczykom

  • Israel is the only country on Earth known to have a memorial dedicated to a terrorist where his followers gather and dance swieto upamietniajace terrorystow

  • Israel is the only country on Earth that imprisons kids for political reasons
  Izrael to jedyne państwo więzi dzieci z powodów politycznych

  • Israel is the only country on Earth where you get a one month community service for intentionally, smashing the head of a child! How much more proof do people need to see that Israel is a terrorist nation? Confused?
  Izrael to jedyne państwo na świecie stosujace jako kare jeden miesiąc służby publicznej za celowe rozbicie głowy dziecka

  • Israel is the only country on Earth that does not hold its soldiers accountable for shooting peace activists in cold blood
  Izrael to jedyne państwo Zdejmuje odpowiedzialność z żołnierzy strzelających z zimna krwia do dzialaczy walczacych o pokoju na świecie

  • No other country on Earth has towns and cities allocated exclusively for one ethnic group
  Izrael to jedyne państwo w którym istnieją Miasta I miasteczka przeznaczone wyłącznie dla jednej grupy etnicznej za jaka uważaja siebie tak zwani Żydzi

  • The only country on Earth, where people live in homes stolen from living refugees is, Israel
  Izrael to jedyne państwo Mieszkańcy mieszkają w Domach skradzione od uchodźców politycznych

  • The only place on Earth where people cultivate fields stolen from living refugees is, Israel
  Izrael to jedyne państwo w którym uprawia się pola skradzione od uchodźców politycznych

  • Israel has the highest number of towns built upon ethnically cleansed villages, whose former residents are living refugees
  Izrael to jedyne państwo najwieksza liczba miast zbudowanych na terenach gdzie przeprowadzono czystki etniczne a poprzedni wlaścisiele żyją jako uchodźców polityczni

  • Israel ranks amongst the top countries in lack of security
  Izrael Zajmuje czołowe miejsca na świecie, jako państwo najbardziej niebezpieczne do zycia

 12. Admin Says:

  MatkaPolka, dziękuję za to, co robisz. W tej kwestii, od przybytku dobrych materiałów, głowa nas nie rozboli 😉

 13. Ość Says:

  Piszcie i ujawniajcie zbrodnie tego bydła żydowskiego. Kiedyś rynsztokami oni popłyną. Jak takie bydło może wynosić się ponad inne narody? Oni rodzą się degeneratami. Żyd to choroba ludzkości. Rak.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: